Dr. Orłowska orłem!

Dr Anna Orłowska z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej jest kolejnym naukowcem z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który został laureatem konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 1. Wcześniej finansowanie otrzymało pięć innych reprezentantek tej uczelni.


Dr Orłowska będzie realizowała badania pilotażowe pt. „Środowiska sedymentacyjne plejstoceńskich glacigenicznych osadów akumulacji szczelinowej we wschodniej Polsce”. Poprzednie dofinansowaie na działania naukowe w ramach tego konkursu uzyskało pięć kobiet naukowców z UMCS: dr Bożena Czech z Wydziału Chemii projekt „Wpływ dodatku CNT na właściwości fotokatalityczne TiO2 w usuwaniu farmaceutyków z wód i ścieków”, dr Barbara Mirosław z Wydziału Chemii (Badanie wpływu struktury na właściwości luminescencyjne związków koordynacyjnych 3d i 4f elektronowych metali z kleszczowymi zasadami Schiffa) – dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka z Wydziału Chemii „Biokompozyty chitozanowo-srebrowe jako nowe układy membranowe w adsorpcji związków biologicznie aktywnych”; dr Małgorzata Marczak z Wydziału Biologii i Biotechnologii (Fosforylacja białek Pss zaangażowanych w biosyntezę egzopolisacharydu Rhizobium leguminosarum bv. Trifolii) oraz dr Anna Gąsior z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, „Szukanie niezmienników rozmaitości zwartych”
MINIATURA 1 to konkurs na finansowanie pojedynczych działań naukowych. Osoby starające się o finansowanie muszą spełniać konkretne warunki, m.in. uzyskać stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem; nie powinni być także laureatami konkursów NCN na stypendia doktorskie lub staże. Na realizację maksymalnie 12-miesięcznego działania można uzyskać od 5000 do 50 000 zł. MG