Dzielnicowe listy życzeń

Kontynuujemy prezentację wniosków inwestycyjnych, jakie lubelskie dzielnice zgłosiły do projektu budżetu Lublina na 2018 rok.


Wieniawa:

budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej z ul. Zuchów (działka nr 1 oraz 11 obręb 26), budowa ul. Głowackiego na odcinku od ul. Lelka-Sowy do ul. Junoszy, remont murka przy blokach przy Al. Racławickich od Legionowej do Puławskiej, remont i modernizacja kanalizacji deszczowej wzdłuż budynku Al. Racławickich 11, w bramie przy ul. Poniatowskiego 4 oraz na odcinku łączącym bramę z ul. Poniatowskiego (działka nr 83/15); wymiana nawierzchni chodnika przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Zuchów (lewa strona chodnika), wykup gruntu pod skwer przy ul. Spadochroniarzy, (dz. nr 3/51), remont ulicy Junoszy, remont ulicy Skautów, remont ulicy Legionowej, remont ulicy Snopkowskiej, remont ulicy Popiełuszki, remont ulicy Ćwiklińskiej, remont ulicy Szarych Szeregów przy budynkach 4 i 6, modernizacja placu zabaw na działce 83/15 przy ul. Poniatowskiego 4, utwardzenie dojazdu do garaży przy ul. Łopacińskiego na działce nr 23/13 obręb 26, remont chodnika na ul. Popiełuszki przy budynkach nr 11, 13, 15, 17, 19, remont chodnika na ul. Popiełuszki przy budynkach nr 18, 16, 14, 12, remont chodnika na ul. Poniatowskiego przy budynkach nr 20, 22a, remont chodnika na ul. Popiełuszki przy budynkach nr 34, 36, 38, remont chodnika na ul. Rajskiego (strona lewa i prawa), remont chodnika na ul. Norwida (strona lewa i prawa), remont chodnika na ul. Puławskiej przy budynkach nr 19 i 21, remont chodnika na ul. Junoszy przy budynkach nr 1-12 po obu stronach, remont chodnika na ul. Dubois po obu stronach, termomodernizacja Gimnazjum nr 18 przy ul. Długosza, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Czwartaków, termomodernizacja Przedszkola nr 5 przy ul. Popiełuszki, remont alejek w wąwozie przy ul. Popiełuszki (dz. nr 26/7), remont nawierzchni i chodników na działce 83/15 przy budynku Al. Racławickie 11, remont nawierzchni i chodników na działce 36 wzdłuż budynków przy Al. Racławickich 27, 29, 31, remont nawierzchni placu na działce nr 14/11 przy ul. Zuchów, remont chodnika na ul. Snopkowska na działce nr 78/3, remont schodów terenowych przy Al. Racławickich 34.

Wrotków:

budowa szkoły podstawowej wraz z obiektami sportowymi – boiskiem wielofunkcyjnym (w okolicach osiedla Słoneczny Dom). Uzasadnienie: brak miejsc w obecnie istniejącej Szkole Podstawowej nr 30, wzrost liczby uczniów spowodowany dynamiczną rozbudową wielorodzinną dzielnicy w okolicach osiedli Słoneczny Dom; budowa drogi wraz z infrastrukturą – starej części ul. Nałkowskich wraz z łącznikami dróg starej i nowej części. Uzasadnienie: obecnie istniejąca droga, przy której znajduje się około 100 domów jednorodzinnych, jest nieurządzona, nieoświetlona. Stanowi ona szlak komunikacyjny dla mieszkańców osiedla Słoneczny Dom oraz Nałkowskich. Urząd Miasta Lublin dysponuje gotowym projektem budowy drogi przebudowa ulicy Romera wraz z chodnikami oraz budową ścieżki rowerowej wraz z równoległymi miejscami parkingowymi po stronie wschodniej. Uzasadnienie: zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego pojazdów, ulica Romera stała się jedną z głównych dróg wyjazdowych, a zwiększona liczba pojazdów z południowej części dzielnicy powoduje dalszą degradację nawierzchni; przebudowa ulicy Samsonowicza wraz z chodnikami, miejscami postojowymi i przedłużenie jej do ulicy Wapowskiego. Uzasadnienie: obecnie bardzo zły stan nawierzchni drogi; budowa pętli autobusowej w okolicach ulicy Żeglarskiej. Uzasadnienie: obecnie brak jest pętli autobusowej w tym rejonie, a funkcje taką pełni przystanek końcowy, który jest usytuowany na skrzyżowaniu, brak pętli utrudnia również kursowanie pojazdów wielkopojemnościowych; przebudowa skrzyżowania ulic Diamentowa-Wrotkowska z elementami dróg bezkolizyjnych. Uzasadnienie: utrudnienia w ruchu (korki) i duża ilość zdarzeń drogowych (kolizji i wypadków) na tym skrzyżowaniu, w szczególności przy skręcaniu w lewo z ulicy Diamentowej we Wrotkowską; wymiana nawierzchni boiska szkolnego przy SP nr 30. Uzasadnienie: obecna sztuczna murawa stanowi zagrożenie dla dzieci i młodzieży korzystającej z zajęć wychowania fizycznego; budowa miejsc postojowych przy SP nr 30. Uzasadnienie: brak miejsc postojowych dla pracowników szkoły oraz rodziców odwożących dzieci do szkoły; dalsza przebudowa ul. Diamentowej w stronę ul. Zemborzyckiej wraz z remontem przylegających chodników i budowa ścieżki rowerowej. Uzasadnienie: obecny stan nawierzchni drogi wraz z przylegającymi do niej chodnikami jest zły, a wydzielenie ścieżki rowerowej w ul. Diamentowej niesie zagrożenie dla bezpieczeństwa rowerzystów z uwagi na duży ruch samochodów; budowa domu kultury na terenach wokół planowanego Centrum Jana Pawła II. Uzasadnienie: na terenie dzielnicy brak jest domu kultury, z którego mogliby korzystać mieszkańcy dzielnicy; budowa publicznego przedszkola (w okolicach osiedla Słoneczny Dom). Uzasadnienie: niewystarczająca liczba miejsc dla dzieci w przedszkolach publicznych, brak środków w przypadku rodzin niezamożnych na pozostawienie dzieci w przedszkolach niepublicznych; budowa (przedłużenie) ul. Wapowskiego do ul. Wolińskiego. Uzasadnienie: zapewni połączenie osiedla Nałkowskich oraz Osiedla Zielonego; budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Diamentowej i Olszewskiego. Uzasadnienie: brak bezpiecznego przejścia dla pieszych na tym odcinku drogi; budowa hali sportowej dla SP nr 30. Uzasadnienie: wzrost liczby uczniów w szkole; budowa obiektów rekreacyjno-sportowych położonych na działce nr 95/6, arkusz 7, obręb 43. Uzasadnienie: obecnie istniejące boisko trawiaste nie zapewnia bezpiecznego korzystania przez młodzież, brak siłowni pod chmurką oraz skate parków na terenie dzielnicy; przebudowa ulicy Nałkowskich wraz z wykonaniem po obu jej stronach chodnika i ścieżki rowerowej od pętli autobusowej na ulicy Romera do ulicy Żeglarskiej. Uzasadnienie: zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego pojazdów; przebudowa ulicy Energetyków – uzasadnienie: zły stan nawierzchni ulicy i chodnika (lub jego brak), zbyt mała szerokość jezdni, brak dobrego oświetlenia oraz parkingu dla pojazdów ciężarowych blokujących ruch; przebudowa ul. Wolińskiego (remont nawierzchni, budowa chodnika i miejsc parkingowych). Uzasadnienie: zły stan nawierzchni ulicy, brak chodników wymusza poruszanie się pieszych po ulicy, zbyt mała liczba miejsc parkingowych w tym rejonie; przebudowa kładek na rzece Bystrzycy w rejonie dzielnicy Wrotków oraz budowa kładki na rzece Bystrzycy na przedłużeniu działki nr 24, arkusz 29, obręb 43. Uzasadnienie: obecnie wąskie kładki umożliwiają wyłącznie ruch pieszych. Naturalny dostęp mieszkańców Wrotkowa do ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy ograniczony przez brak ścieżek dojazdowych do kładek, jak również zakaz przejazdu rowerem po nich. Mocno ograniczony dostęp do kładki na przedłużeniu działki 41/2, arkusz 31, obręb 43, jak również jej szerokość sprawia, że lepszym rozwiązaniem jest wybudowanie nowej, umożliwiającej przejazd rowerem na przedłużeniu działki 24; budowa chodnika i ścieżki rowerowej na działce nr 24, arkusz 29, obręb 43. Uzasadnienie: obecnie dostęp do rzeki Bystrzycy na wysokość i osiedla Słoneczny Dom możliwy jest jedynie droga gruntową; remont ulicy Medalionów. Uzasadnienie: zły stan nawierzchni ulicy; remont ulicy Budowlanej, – uzasadnienie: zły stan nawierzchni ulicy; remont odcinka ulicy Żeglarskiej od skrzyżowania z ulicą Zemborzycką. Uzasadnienie: Fragment 150 metrów ulicy Żeglarskiej nie został wyremontowany w trakcie prac remontowych, zły stan nawierzchni wymaga remontu, remont mostu na ul. Żeglarskiej. Uzasadnienie: zły stan nawierzchni mostu. Remont poprawi bezpieczeństwo komunikacji pojazdów; zakup i montaż latarni na odcinku ulicy Nałkowskich od pętli autobusowej przy ul. Romera do ul. Wapowskiego. Uzasadnienie: brak oświetlenia w tym miejscu, słaba widoczność wieczorami i w nocy; monitoring (zakup 5 nowych masztów wraz z kamerami HD i ustawienie ich w niebezpiecznych miejscach na terenie dzielnicy Wrotków). Uzasadnienie: Poprawa bezpieczeństwa na terenie dzielnicy; budowa łącznika na działce nr 51 arkusz 29 obręb 43. Uzasadnienie: brak dojścia do ulicy Nałkowskich.

Kolejne dzielnice w następnym numerze