Gmina Hanna u prokuratora

217 tys. zł dotacji za dużo udzieliła gmina Hanna Fundacji „Akademia Umiejętności”, która prowadzi Publiczną Szkołę Podstawową w Hannie i Publiczne Gimnazjum w Hannie. Teraz, zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, gmina musi te pieniądze odzyskać. Ponadto RIO w swoim raporcie wykazało wiele innych niegospodarności w wydatkowaniu publicznych pieniędzy w sferze oświaty. Raport był szeroko komentowany m.in. na ostatniej sesji rady gminy.

 

RIO w swoich wytycznych, które dotyczą lat 2013-14, wykazuje rażące nieprawidłowości w gospodarowaniu publicznymi finansami. Raport sporządzony przez tę instytucję zarzuca wójt Grażynie Kowalik „ustalenie dotacji wyższej ponad poziom wynikający z kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Hanna o kwotę wydatków bieżących kalkulowanych na poziomie wydatków poprzedniego roku budżetowego zwiększonych o wskaźnik inflacji – i w konsekwencji udzielenie dotacji w latach 2013-14 w kwocie wyższej o 217 636,02 zł niż przewidziana”. Zgodnie z przepisami gmina nie ma prawa zmiany, w tym podwyższania kwoty przewidzianej na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu. RIO zarzuciło także niewłaściwą wysokość dotacji dla przedszkoli i udzielenie dotacji w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia, a nie w przepisowej wysokości tylko 40%. Co gorsza, zdaniem niektórych, te nieprawidłowości były powielane i w latach następnych. Zatem koszty wydatkowanych niezgodnie z prawem pieniędzy publicznych mogą iść w setki tysięcy zł. (pk)