Gmina powalczy o pieniądze dla parafii

Gmina Rejowiec Fabryczny będzie starać się o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jeśli uda się je pozyskać, gmina przekaże pieniądze parafiom na remonty wpisanych do rejestru zabytków kościołów w Pawłowie i Kaniem.

Informacja o zasadach finansowania ochrony zabytków w ramach rządowego programu „Polski Ład” była jednym z punktów ubiegłotygodniowej (27 stycznia) sesji Rady Gminy Rejowiec Fabryczny. Jak tłumaczył wójt Zdzisław Krupa, gmina nie zamierza starać się o środki z tego programu na renowację nieruchomości stanowiących mienie komunalne, tym bardziej, że w przyszłości przewidziane są jeszcze kolejne nabory, ale chęć sięgnięcia po rządową dotację wyrazili proboszczowie parafii w Kaniem i Pawłowie.

Ponieważ Program Odbudowy Zabytków skierowany jest do samorządów, obie parafie zwróciły się do gminy z prośbą o pomoc w pozyskaniu pieniędzy na prace remontowe w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowie oraz kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaniem.

Wójt informował, że jeśli radni wyrażą zgodę, gmina wystąpi z wnioskiem o dofinasowanie, a jeśli je uzyska w formie dotacji, przekaże je parafiom.

Rządowy Programu Odbudowy Zabytków realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie z programu może wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład samorządów to 2 proc. Wnioskodawcy mogą starać się o wsparcie w jednej z trzech kategorii: do 150 tys. zł; do 500 tys. zł oraz do 3,5 mln zł.

Wkład własny, jak tłumaczył wójt oraz koszty związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej poniosą parafie. Do zadań gminy będzie należał zaś nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem dotacji, a następnie ich rozliczenie.

Radni nie mieli wątpliwości, że obie parafie należy wspomóc i upoważnili wójta do złożenia stosownego wniosku.

Podczas sesji radni, również jednomyślnie, wyrazili zgodę na opracowanie „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Rejowiec, Gminy Rejowiec Fabryczny, Miasta Rejowiec Fabryczny oraz Gminy Siedliszcze na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030”.

Jak wyjaśnia wójt, dokument ten będzie przepustką do ubiegania się o dodatkowe środki na rozwój infrastruktury. Samorząd upatruje w tym szansę na wsparcie finansowe na działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej obiektów komunalnych, kolejnych inwestycji w odnawialne źródła energii oraz działania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. (w)