Jeszcze poczekamy na nowych rektorów

Prof. dr. hab. Zbigniew Pater, dziekan Wydziału Mechanicznego i były prorektor ds. nauki, jest jedynym kandydatem na stanowisko rektora Politechniki Lubelskiej

W tym roku wszystkie publiczne lubelskie uczelnie wyższe wybierają nowych rektorów. Wyniki elekcji Jego Magnificencji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego miały być znane już w kwietniu, ale wszystko pokrzyżowała epidemia koronawirusa. W tej sytuacji najwcześniej, 26 maja, poznamy nazwisko nowego rektora Politechniki Lubelskiej.

Najprostsza sytuacja jest w tym momencie na Politechnice Lubelskiej. Do 6 maja do Uczelnianej Komisji Wyborczej zgłosił się tylko jeden kandydat. O wybór na stanowisko rektora tej uczelni ubiega się obecny dziekan Wydziału Mechanicznego, profesor Zbigniew Pater. Wybór rektora przez Kolegium Elektorów Uczelni zaplanowany jest na 26 maja br. Pięć dni wcześniej zaplanowano transmitowaną online prezentację kandydata.

– Wybory prawdopodobnie odbędą się w trybie zdalnego głosowania elektronicznego, na którą to formę pozwalają obecnie obowiązujące przepisy prawa. Głosowanie będzie przeprowadzone za pomocą systemu zapewniającego anonimowość głosującego oraz tajność wyboru – informuje Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy lubelskiej politechniki.

Prof. Zbigniew Pater urodził się 15 grudnia 1965 roku w Radomyślu nad Sanem. W roku 1985 rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, które ukończył w 1990 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. Po ukończeniu studiów podjął pracę na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Obróbki Plastycznej (obecnie Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej), gdzie pracuje do dziś (od 2009 roku na stanowisku profesora). Od 13 lat sprawuje równocześnie funkcję kierownika tej katedry.

KUL wie już, jak i kiedy

Dopiero w ubiegłym tygodniu nową datę wyborów ustalił Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

– Wybory odbędą się 18 czerwca w murach uczelni, z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Nowego rektora wybierze Senat KUL, głos oddadzą 24 osoby – informuje Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy uczelni. Od 11 maja przez dwa tygodnie KUL czeka na zgłoszenia kandydatów.

Rektorem KUL może zostać nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora, zatrudniony na Uniwersytecie na czas nieokreślony. Kandydatów może zgłaszać grupa co najmniej trzech członków senatu KUL i Wielki Kanclerz KUL, którym jest metropolita lubelski abp. Stanisław Budzik.

– Rektor jest wybierany przez senat bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy statutowego składu senatu, w głosowaniu tajnym. Protokół posiedzenia wyborczego rektor przesyła Wielkiemu Kanclerzowi w ciągu trzech dni po dokonaniu wyboru, a Wielki Kanclerz w ciągu dwóch tygodni od otrzymania protokołu przedstawia Stolicy Apostolskiej uchwałę senatu o wyborze rektora z dołączoną do niej swoją aprobacją i z prośbą o zatwierdzenie uchwały. Po otrzymaniu zatwierdzenia zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego – wyjaśnia rzeczniczka KUL.

UM gotowy do wyborów, UMCS i UP jeszcze bez kandydatów

UMCS wybory rektora przesunął z kwietnia na 26 czerwca. Uczelnia, oprócz trwającej kwarantanny, spowodowanej pandemią koronawirusa, borykała się także z nieprawidłowościami w trakcie marcowych wyborów elektorów wśród studentów. Do 29 maja uczelnia dokona wyboru elektorów, a na zgłoszenia kandydatów na rektora czeka do 10 czerwca (w pierwszym terminie o stanowisko rektora ubiegali się dwaj kandydaci: prof. Radosław Dobrowolski z Katedry Geomorfologii i Paleogeografii, prorektor ds. nauki i sytuacji międzynarodowej oraz prof. Robert Litwiński, dziekan Wydziału Humanistycznego, kierownik Katedry Metodologii i Badań nad XX–XXI wiekiem.

Z kolei na Uniwersytecie Medycznym znany jest już i termin wyborów i kandydaci. O fotel rektora ubiega się aż trzech pretendentów: obecny prorektor ds. nauki, prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk, który od 1996 roku kieruje Katedrą i Zakładem Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski, dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, który od 2010 roku kieruje Katedrą i Zakładem Anatomii Prawidłowej Człowieka uczelni oraz dziekan Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, pracownik Katedry i Kliniki Nefrologii, ordynator Oddziału Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Na UM już zadecydowano, że zostaną przeprowadzone wybory rektora w trybie online. Uczelniana Komisja Wyborcza w piątek, 8 maja, postanowiła, że spotkanie przedwyborcze kandydatów na rektora odbędzie się w 27 maja br., zdalnie, bez osobistego udziału członków społeczności akademickiej. Jego przebieg będzie transmitowany online i dostępny w sieci do dnia wyborów rektora UM, czyli do 2 czerwca br.

Natomiast obchodzący w tym roku jubileusz 65-lecia Uniwersytet Przyrodniczy jest jeszcze w trakcie ustalania terminu wyboru rektora uczelni. Pandemia przesunęła uczelniane wybory części elektorów z 23 marca na termin majowy. Obecnie wybranych elektorów nie mają jeszcze dwa wydziały uczelni. Nie zdążono też wybrać przedstawicieli studentów oraz pracowników administracji i obsługi. EK

Nie będzie reelekcji

Tegoroczne wybory rektorów odbywają się po raz pierwszy na podstawie uchwalonej w 2018 roku ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywanej Konstytucja dla Nauki. Zgodnie z nią kandydat na rektora może mieć maksymalnie 67 lat (wcześniej 70), a rektor publicznej uczelni wybierany jest na czteroletnią kadencję i może sprawować swoją funkcję nie więcej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Według obowiązujących przepisów o reelekcję nie może ubiegać się żaden z obecnych rektorów publicznej uczelni w Lublinie. Prof. Piotr Kacejko (Politechnika Lubelska), prof. Stanisław Michałowski (UMCS), prof. Andrzej Drop (Uniwersytet Medyczny), ks. prof. Antoni Dębiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski) pełnili funkcję rektorów przez dwie kolejne kadencje, z kolei prof. Zygmunt Litwińczuk z Uniwersytetu Przyrodniczego, choć zarządzał uczelnią przez jedną kadencję, to właśnie skończył 70 lat.