Komu gronostaje?

prof. Stanisław Michałowski, rektor UMCS

W tym roku wszystkie publiczne lubelskie uczelnie wyższe przeprowadzają wybory rektorów. Tak jest na UP, UMCS, PL, UM i KUL. To pierwsze wybory po reformie uczelni wyższych.


We wszystkich publicznych szkołach wyższych nadzorowanych przez MNiSW, jak i będących pod kontrolą innych resortów, odbywają się w tym roku pierwsze po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki wybory władz rektorskich. Ich zwycięzcy rozpoczną swoją czteroletnią kadencje 1 września. W tegorocznych wyborach obowiązują pewne zmiany. M.in. Konstytucja dla Nauki obniżyła z 70 do 67 lat maksymalny dopuszczalny wiek kandydata, co zamknęło drogę do reelekcji kilkunastu urzędującym rektorom.

Dodatkowo inni rektorzy, którzy pełnili swoją funkcję dwukrotnie, nie mogą kandydować. W Lublinie o kolejną reelekcję nie będą mogli ubiegać się rektorzy: UMCS (prof. Stanisław Michałowski), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (ks. prof. Antoni Dębiński), Uniwersytetu Medycznego (prof. Andrzej Drop) i Politechniki Lubelskiej (prof. Piotr Kacejko. Z kolei prof. Zbigniew Litwińczuk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, choć kończy pierwszą kadencję, to nie może ponownie ubiegać o stanowisko, ponieważ przekroczył maksymalny, dopuszczalny wiek kandydatów, czyli 67 lat.

UMCS

UMCS, który wybory zaplanował na 22 kwietnia, ma już dwóch oficjalnych kandydatów: prof. Radosława Dobrowolskiego z Katedry Geomorfologii i Paleogeografii, prorektora ds. nauki i sytuacji międzynarodowej oraz prof. Roberta Litwińskiego, dziekana Wydziału Humanistycznego, kierownika Katedry Metodologii i Badań nad XX– XXI Wiekiem. Obaj kandydaci przedstawili już programy wyborcze, w których zawarta jest m.in. wizja rozwoju UMCS. Prof. Litwiński stworzył całą stronę internetową poświęconą własnej kandydaturze oraz oficjalny profil na portalu społecznościowym, gdzie prezentuje m.in. filmy ze swoim udziałem.

– Kandyduję, ponieważ uważam, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zasługuje na lidera, który będzie się troszczyć nie tylko o przyszłość Uczelni, ale jednocześnie o każdego członka naszej akademickiej społeczności. Podjąłem taką decyzję, bo czuję się dłużnikiem mojej Alma Mater – pisze na swojej stronie prof. Robert Litwiński. Jego strategia na rozwój uczelni to „3XP” – „Partnerstwo w działaniu, Postęp w nauce i kształceniu oraz Prestiż”. Według programu wyborczego prof. Radosława Dobrowolskiego UMCS w 2024 roku będzie „największą, najlepiej ocenianą i najbardziej innowacyjną uczelnią w Polsce Wschodniej, klasyfikującą się w czołówce polskich uniwersytetów.” Celami strategicznymi jego programu są: wzrost dynamiki badań naukowych, nowoczesne kształcenie, efektywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz sprawne zarządzanie uczelnią. Profesor stawia m.in. na partycypacyjny model zarządzania uczelnią i umiędzynarodowienie sfery naukowo-badawczej.

Uniwersytet Medyczny

Wybory na uczelni medycznej zaplanowano na 21 kwietnia, a kandydaci mogli się zgłaszać do 16 marca. Znane są już nazwiska trzech naukowców, którzy ubiegać się będą o stanowisko rektora. Jest to obecny prorektor ds. nauki, prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk, autor i współautor ponad 70 prac naukowych, 35 patentów i zgłoszeń patentowych. Od roku 1996 kieruje Katedrą i Zakładem Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych. Rektorem chce zostać też prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski, dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, członek Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Towarzystwa Medycyny Społecznej, Towarzystwa Medycyny Ratunkowej i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, a także International Medical Association for Experimetal Research, American Association for the Advancement of Science, International Association of Medical Colleges. Od 2010 roku kieruje Katedrą i Zakładem Anatomii Prawidłowej Człowieka na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Trzeci w tym gronie to dziekan Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska. Od 1987 roku pracuje w Katedrze i Klinice Nefrologii AM w Lublinie. Od 1 maja 2003 roku pełni funkcję ordynatora Oddziału Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Jest członkiem American Society of Nephrology oraz European Dialysis and Transplantation Association, American Society of Internal Artificial Organs, American Heart Association, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2007 roku zasiada w Komisji Nefrologicznej Wydziału Patofizjologii Polskiej Akademii Nauk. Jest dziekanem Wydziału Lekarskiego. W związku z epidemią uczelnia zawiesiła jubileusz 70-lecia, który miał się odbyć w tym roku. W planach był m.in. Zjazd Kanclerzy i Kwestorów Uczelni Medycznych.

Uniwersytet Przyrodniczy

Na tej uczelni nie jest jeszcze znana data wyborów rektora, ale władze uniwersytetu liczą się z późniejszymi terminami, ponieważ w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną nie odbyły się zaplanowane na 23 marca wybory członków senatu z grupy pracowników m.in. administracji. Została już powołana komisja wyborcza, ale oficjalnie nie ma jeszcze ogłoszonych nazwisk kandydatów na stanowisko rektora.

Za to według nieoficjalnych doniesień kandydować mają zamiar: prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni dr. hab. Adam Waśko, prof. Zbigniew Grądzki z Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych oraz prof. Joanna Barłowska z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych. Kandydować na fotel rektora podobno zamierza również prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, kierownik Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, który o to stanowisko ubiegał się podczas wyborów w 2016 roku, (w poprzedniej kadencji było pięciu kandydatów na rektora UP).

KUL

Wybory na uczelni zostały zaplanowane na maj br. Kandydatów będzie mogła zgłosić grupa co najmniej trzech członków uczelnianego Senatu i Wielki Kanclerz KUL (ks. dr hab. Stanisław Budzik reprezentujący Stolicę Apostolską) w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia daty posiedzenia wyborczego. Rektor jest wybierany przez senat bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy statutowego składu senatu w głosowaniu tajnym.

Rektorem KUL może zostać wybrany nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora zatrudniony na uniwersytecie na czas nieokreślony. Na KUL, który jest uczelnią katolicką, obowiązują specjalne procedury – Wielki Kanclerz w ciągu dwóch tygodni od otrzymania protokołu przedstawia Stolicy Apostolskiej uchwałę senatu o wyborze rektora z dołączoną swoją aprobacją i z prośbą o zatwierdzenie uchwały. Po otrzymaniu zatwierdzenia powiadamia ministra do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. W razie sprzeciwu Stolicy Apostolskiej senat – po konsultacji z Wielkim Kanclerzem – dokonuje nowego wyboru w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprzeciwu.

Politechnika Lubelska

Uczelnia, która wybory rektora zaplanowała na 7 kwietnia, z uwagi na obecną sytuację zmieniła ich termin na 5 maja. Wydłużył się tym samym okres przyjmowania kandydatur na stanowisko rektora – z 23 marca na 6 kwietnia. (EM.K.)