Kopalnia ponownie do konsultacji

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie wciąż prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kopalni „Jan Karski” w Kuliku. Niedawno ogłoszono ponowne konsultacje społeczne dotyczące tej planowanej od lat inwestycji. Do 18 września każdy może złożyć uwagi. Potem będą analizy. A kiedy decyzja środowiskowa? Nie wiadomo.


Australijska spółka Prairie Mining od lat planuje budowę kopalni węgla w Kuliku pod Siedliszczem. Formalności idą jak po grudzie. Jakiś czas temu inwestor poskarżył się do międzynarodowego arbitrażu na opieszałość polskich urzędników m.in. z Ministerstwa Środowiska (skąd nie mógł doczekać się umowy użytkowania górniczego terenu pod kopalnię) oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w której toczy się postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej.

Bez tych dokumentów nie można wystąpić o koncesję na wydobycie węgla. Wkrótce po tym, jak inwestor poskarżył się do międzynarodowego arbitrażu, lubelska RDOŚ ogłosiła konsultacje społeczne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kopalni.

Od 18 lutego do 19 marca br. wszyscy zainteresowani mogli zapoznawać się w RDOŚ z dokumentacją dotyczącą przedsięwzięcia, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzupełnieniami i składać w tej sprawie uwagi oraz wnioski. W trakcie konsultacji inwestor (a konkretnie spółka PDCo, która wystąpiła z wnioskiem o decyzję środowiskową) złożył kolejne z uzupełnień raportu.

Jak informują w lubelskiej RDOŚ uzupełnienie dostarczyło nowych informacji, co skutkowało ponowną analizą dokumentacji, a także wystąpieniem o opinie do inspekcji sanitarnych w Łęcznej, Chełmie i Świdniku. Ostatnia z opinii wpłynęła do RDOŚ w Lublinie 26 czerwca br. Paweł Duklewski, rzecznik lubelskiego RDOŚ, informuje, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy przedłużono okres procedowania raportu do końca września br.

W związku z powtórzeniem czynności w postępowaniu 27 sierpnia br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał obwieszczenie o przeprowadzeniu ponownego postępowania z udziałem społeczeństwa „w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa kopalni i wydobywanie kopaliny – węgla kamiennego ze złoża „Lublin” w granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego „Kulik”.

– Drugi etap udziału społeczeństwa w postępowaniu trwa od 29 sierpnia do 18 września – informuje P. Duklewski.

Ewentualne wnioski i uwagi, które zostaną złożone podczas prowadzonych konsultacji społecznych będą analizowane i rozpatrzone przed wydaniem decyzji środowiskowej. Obecnie RDOŚ nie jest w stanie wskazać konkretnej daty ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.

– Informacje o przeprowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zostaną zawarte w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – czytamy w obwieszczeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie. (mo)