Korzystne zmiany w opłatach legalizacyjnych. Część druga

 

W poprzedniej części artykułu omówione zostały zmiany, jakie wprowadza nowela prawa budowlanego w kwestii legalizacji samowoli budowlanej.

Odroczenie terminu płatności i raty

Zgodnie z nowym prawem budowlanym do opłat legalizacyjnych będą mieć wprost zastosowanie przepisy działu III ordynacji podatkowej dotyczące ulg. Wojewoda będzie mógł dzięki temu odroczyć termin płatności takiej formy należności lub rozłożyć opłatę legalizacyjną na raty. Może ponadto umorzyć ją całkowicie lub też w części. Z tego przywileju mogą korzystać zarówno inwestorzy, którzy budowali bez pozwolenia, jak i ci którzy nie zgłosili zamiaru budowlanego – przypomina Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl.

W swojej decyzji wojewoda powinien kierować się kilkoma przesłankami: zobligowany jest do brania pod uwagę ważnego  interesu podatnika lub interesu publicznego. Niestety pojęcie „ważnego interesu” nie zostało przez ustawodawcę nigdzie dookreślone, nie ma zatem konkretnych i jednoznacznych wytycznych, które pozwoliłyby rozstrzygnąć o jego zaistnieniu. W konsekwencji wojewodowie zwracają w praktyce uwagę na sytuację materialną (lub rodzinną) danej osoby i decydują, czy takie okoliczności rzeczywiście uniemożliwiają wniesienie określonej opłaty.

 Saveinvest Sp. z o.o.