Krasnystaw uruchomi budżet dzieci i młodzieży

Władze miasta Krasnystaw jako jeden z pierwszych samorządów w kraju uruchamiają budżet dzieci i młodzieży. – Celem tej inicjatywy jest zaangażowanie najmłodszych mieszkańców naszego miasta w życie społeczności lokalnej oraz budowanie wśród tej grupy świadomości obywatelskiej – mówi Krzysztof Gałan, sekretarz miasta Krasnystaw.

Pomysł uruchomienia budżetu dzieci i młodzieży, w imieniu klubu radnych Porozumienia Ziemi Krasnostawskiej, zgłosił radny Grzegorz Brodzik. Do inicjatywy z entuzjazmem podeszła burmistrz Hanna Mazurkiewicz, dlatego od razu rozpoczęto prace nad realizacją projektu. W oparciu o analizę już funkcjonujących podobnych programów opracowano regulamin budżetu. Zgodnie z nim każda placówka oświatowa działająca na terenie miasta Krasnystaw w terminie do 23 czerwca może zgłosić maksymalnie dwie propozycje zadań. Ustalenie zasad ich wyboru należeć będzie do dyrektora placówki. Władze miasta sugerują, aby istotny wpływ na wybór zadań miał samorząd szkolny. Zgłoszone zadanie musi spełniać następujące warunki: musi być zadaniem własnym gminy, mieścić się w granicach administracyjnych Krasnegostawu, musi być realizowane na gruntach, będących własnością miasta Krasnystaw albo Skarbu Państwa (we władaniu miasta), musi mieć charakter ogólnodostępny i ponadszkolny. – Co bardzo ważne, nie mogą być zgłoszone propozycje zakładające realizację wyłącznie jednego z elementów zadania, np. kosztów wykonania dokumentacji projektowej – podkreśla Gałan. Kolejnym etapem będzie weryfikacja zgłoszonych propozycji przez zespół opiniujący składający się między innymi z dwóch przedstawicieli młodzieżowej rady miasta. Na zakwalifikowane zadania będą mogli głosować uczniowie klas czwartych i starszych szkół podstawowych oraz młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Na kartach do głosowania złożonych przez niepełnoletnich uczniów musi być podpis rodzica lub prawnego opiekuna. Głosowanie ruszy 4 września i potrwa do 6 października 2017 r. Na realizację wybranych zadań przewidziano 20 tys. zł, przy czym wartość pojedynczej inicjatywy nie może przekroczyć 10 tys. zł. Szczegółowe zasady budżetu, formularz zgłoszenia, karta do głosowania oraz harmonogram jego realizacji znajdują się w zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Krasnystaw konsultacji społecznych w sprawie budżetu dzieci i młodzieży. (kg)