Kwalifikacja wojskowa

W kwietniu rusza kwalifikacja wojskowa. W Chełmie trwać będzie ona od 17 kwietnia do 5 maja br. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej, nieprzedstawienie wymaganych dokumentów czy odmowa poddaniu się badaniom lekarskim podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Kwalifikacja wojskowa w Chełmie, trwająca od 17 kwietnia do 5 maja 2023 r. (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 2 maja 2023 r.) odbywa się w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15 A (przy stadionie miejskim). Do osób podlegających stawieniu się do tegorocznej kwalifikacji wojskowej zostaną wysyłane stosowne wezwania z wyznaczonym terminem i miejscem stawienia się przed Powiatową Komisję Lekarską dla Miasta Chełm w Chełmie.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. W przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu przedstawia dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Komisji lekarskiej przedstawia się posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej (aktualna dokumentacja medyczna po przebytych operacjach i urazach, a osoba posiadająca wadę wzroku – dokumentację potwierdzającą tę wadę i okulary). Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane oraz odmowa poddaniu się badaniom lekarskim podlega ją karze ograniczenia wolności albo grzywny. Informacje w sprawie kwalifikacji wojskowej można uzyskać pod numerem telefonu 692 455 681.

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 31 marca 2023 r. do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się głównie mężczyzn urodzonych w 2004 r. (opr. mo)