Lublin z nową siecią szkół

Lubelscy radni w ten czwartek będą głosowali nad uchwałą zmieniającą sieć szkół podstawowych i gimnazjów.
Dokument przygotowano po wielu konsultacjach i spotkaniach z szefami szkół, nauczycielami i rodzicami uczniów, organizowanymi przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Lublin. Po zatwierdzeniu uchwały przez radę miasta, trafi ona w celu zaopiniowania do związków zawodowych i kuratora oświaty. Kurator będzie miał jednak decydujący głos. Może w przedstawionym dokumencie wykazać zmiany, które należy uwzględnić, a od jego decyzji nie ma odwołania. Dostępna jest jedynie droga sądowa. Wszystkie decyzje dotyczące nowej sieci szkół muszą zapaść do 31 marca br.
– Niewykluczone, że w Lublinie taka decyzja zostanie podjęta wcześniej – poinformowała dziennikarzy Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty.
Obecnie w naszym mieście funkcjonują 23 gimnazja prowadzone przez miasto. Dwanaście z nich zajmuje osobne budynki. O ile w przypadku gimnazjów funkcjonujących w zespołach szkół sprawa jest prosta – bo 1 września 2017 zaczną tam funkcjonować ośmioklasowe szkoły podstawowe, o tyle przyszłość każdego ze wspomnianych dwunastu gimnazjów trzeba było rozpatrzyć oddzielnie. Wiadomo już, że osiem lubelskich gimnazjów zostanie przekształconych w szkoły podstawowe (gimnazja nr 1, 5, 7, 14, 15, 16, 18 i 19). Szkoły te zachowają swoich dotychczasowych patronów. Gimnazjum nr 17 będzie włączone do SP nr 27. Gimnazjum nr 3 będzie włączone do SP nr 30, a Gimnazjum nr 11 – do SP nr 28. Wygaszone ma być Gimnazjum nr 2 przy ulicy Lwowskiej, do budynku którego przeniesie się funkcjonujący dotychczas przy ulicy Spokojnej Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, (jego dotychczasowa siedziba wymaga pilnego remontu). Gimnazja nr 9 i 10 przekształcone zostaną w trzyletnie licea ogólnokształcące.

Zmiany lokalizacji

Gimnazjum nr 2, mieszczące się przy ulicy Lwowskiej, to szkoła z niewielką liczbą uczniów, (obecnie kształcą się w niej 134 osoby, dlatego to gimnazjum będzie wygaszone. Dodatkowo w tym rejonie miasta nie ma potrzeby powoływania kolejnej podstawówki, bo w okolicy funkcjonują już placówki tego typu nr 10, 23 i 44. Dlatego do zajmowanego przez gimnazjum budynku przeniesie się (z ulicy Spokojnej) Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych. Nowa lokalizacja jest korzystniejsza dla uczniów zespołu, ponieważ znajduje się w pobliżu dworca autobusowego, a dodatkowo uczniowie „odzieżówki”, którzy do tej pory nie mieli swoich boisk, będą mogli korzystać ze znajdującego się obok gimnazjum Orlika. Jednak ta zmiana budzi, jak się okazuje, liczne kontrowersje wśród nauczycieli z Gimnazjum nr 2. W ubiegły piątek na szkole zawisł transparent z napisami: „Tak – Podstawówka. Nie – Odzieżówka” oraz drugi: „Nie zabierajcie dzieciom Orlika”. Nauczyciele obawiają się, że kiedy w szkole pojawi się starsza młodzież, to z nowoczesnego kompleksu boisk nie skorzystają już uczniowie okolicznych podstawówek. Ratusz zapowiada, że Orlik nadal ma być otwarty dla wszystkich w godzinach popołudniowych, ale taka odpowiedź nie uspokaja części grona pedagogicznego z Gimnazjum nr 2. Nauczyciele zamierzają pojawić się na najbliższej sesji Rady Miasta Lublin i zaprotestować przeciwko lokalizacji w budynku ich szkoły Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych. Z kolei w Gimnazjum nr 17 kształci się obecnie 83 uczniów, dlatego po reformie szkoła zostanie włączona do znajdującej się pobliżu Szkoły Podstawowej nr 27, która będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne w dwóch obiektach – przy ulicy Kresowej 1 i Maszynowej 2. Uczniowie gimnazjum dokończą naukę w swoim budynku. – Szkoła Podstawowa nr 27 prowadzi dla części uczniów kształcenie metodą Marii Montessori, posiada specjalistyczną kadrę, wyposażenie i wieloletnie i ugruntowane doświadczenie w tym zakresie. Jest jedyną szkołą podstawową w Polsce mająca rekomendacje Polskiego Stowarzyszenia Montessori, jedną z dwóch (obok SP nr 7 w Świdniku) posiadająca patronat tego Stowarzyszenia – mówi Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w uzasadnieniu do projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Podobnie ma być na LSM, gdzie znajdująca się na ulicy Wajdeloty SP nr 29 będzie mogła korzystać z pomieszczeń znajdującego się na tej samej ulicy Gimnazjum nr 10, bo szkoła ma przekształcić się w liceum, w którym naukę rozpocznie znacznie mniejsza grupa uczniów niż dotychczas. Uczniowie obecnych klas VI niewielkiej SP nr 42 przy ulicy Rycerskiej na Czubach będą musieli kontynuować naukę w klasie VII i VIII na LSM, w SP nr 57, powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 7 przy ulicy Krasińskiego.
W wyniku zaproponowanych zmian sieć szkół podstawowych w Lublinie znacznie się zwiększy i od września 2017 roku liczyć będzie 43 placówki. Wyznaczono również nowe granice obwodów szkolnych, które uzupełniono o nazwy nowo powstałych ulic. Obwody szkół zostały znacznie zmniejszone i zorganizowane w ten sposób aby droga z domu do szkoły nie przekraczała 3 km. Najbliższe decyzje w tej sprawie zapadną w czwartek. (EM.K.)

W przypadku szkół ponadgimnazjalnych największą zmianę przejdą szkoły zawodowe, które staną się szkołami branżowymi I stopnia (ZSZ prowadzone przez miasto: nr 3, 4, 7, 8, 9, 10, 17). Szkołami branżowymi będą również dwie szkoły prowadzone przez inne organy: Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego z ulicy Chopina oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Bogusława Parczyńskiego. Nowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała 8-letnią szkołę podstawową i szkoły ponadpodstawowe: 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia i 2-letnią szkołę branżową II stopnia, szkołę policealną oraz 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy. Miasto Lublin jest organem prowadzącym dla 25 liceów ogólnokształcących, 19 techników i 14 zasadniczych szkół zawodowych, 14 szkół policealnych i 1 szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.