Lublin wspiera niepełnosprawnych

Ponad 70 mln zł przeznaczy miasto jeszcze w tym roku na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dostępne są już wnioski o dofinansowanie nauki, wyjazdów rehabilitacyjnych czy likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania.
Wnioski są przyjmowane na bieżąco w dziale ds. osób niepełnosprawnych MOPR przy ul. Diamentowej 2.
– Lublin podejmuje coraz więcej działań na rzecz zwiększenia uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. Są to dla nas zadania priorytetowe. Oferujemy szeroki zakres uprawnień gminnych, takich jak udogodnienia w zakresie strefy płatnego parkowania czy bezpłatne i ulgowe przejazdy komunikacją miejską dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Planujemy także wprowadzić zwolnienie z odpłatności za pobyt w żłobkach dzieci z niepełnosprawnością – mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta miasta ds. społecznych.

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać środki w ramach programu „Aktywny Samorząd”, dofinansowywanego z PFRON. Od 15 kwietnia do 31 sierpnia 2019 roku można w MOPR przy Diamentowej (drugie piętro, pokój 112) składać wnioski o dofinansowanie sprzętu do rehabilitacji czy prawa jazdy kategorii B. – Zachęcamy do składania wniosków, bo to jest duża pomoc – informuje wiceprezydent Monika Lipińska. – W ubiegłym roku na indywidualne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami zawarto i rozliczono 57 umów na kwotę 146 300 zł – dodaje.

Zwiększone kwoty dofinansowania

W tym roku w ramach programu „Aktywny Samorząd” znacznie zwiększono kwoty dofinansowania. Osoby z niepełnosprawnościami mogą starać się o dofinansowanie: zakupu lub montażu oprzyrządowania samochodu dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu (dofinansowanie w 2019 roku zwiększono z 8000 zł do 10 000 zł), pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii (koszty kursu i egzaminów oraz jazd doszkalających) – dofinansowanie zwiększono do 2100 zł, zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania dla osoby niewidomej. Tu nastąpiło zwiększenie kwoty z 20 000 zł do 24 000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie, z kwoty 12 000 zł do 15 000 zł, oraz dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – do 9000 zł w 2019 r.

Zwiększono także środki na pokrycie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera/wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – z 3000 zł do 3500 zł. Maksymalna kwota dofinansowania na pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii: dla kosztów kursu i egzaminów kategorii innej niż „B” wynosi 3500 zł, dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł. Na zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu można pozyskać 4000 zł, na szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu (osoby z dysfunkcją narządu słuchu) – 3000 zł, na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania (osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) – 6000 zł, na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 2500 zł, na utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w programie –1500 zł, na zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 5000 zł.

Wspieranie rehabilitacji

W ramach miejskiego Programu Działań Na Rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców na lata 2016-2020 miasto w bieżącym roku przeznacza kwotę 1 547 614 zł. W ramach tych środków 200 tysięcy złotych do rozdysponowania otrzymają organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Po raz siódmy miasto Lublin wesprze też osoby niepełnosprawne, dofinansowując im usługę asystenta osoby niepełnosprawnej. W tym roku przeznacza na ten cel 180 tysięcy złotych. Praca asystenta polega przede wszystkim na towarzyszeniu i wspieraniu osób niepełnosprawnych w codziennych czynnościach, których dotychczas samodzielnie nie mogły wykonywać. Pomoc ta może obejmować towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych, robieniu zakupów, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oraz realizacji zainteresowań i pasji. Asystent może pomagać osobie niepełnosprawnej w przemieszczaniu się do miejsc: pracy, nauki, rehabilitacji, terapii i leczenia, kursów czy szkoleń, czy w drodze do np. kościoła. Zadaniem asystenta jest również wspieranie osoby niepełnosprawnej w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych w Lublinie świadczeń dla osób niepełnosprawnych. – Nadal (tak jak w latach ubiegłych) istnieje możliwość zabezpieczenia usług asystenta dla niepełnosprawnych dzieci. W tym przypadku działania asystenta osoby niepełnosprawnej koncentrują się na pomocy dzieciom w przemieszczaniu się do miejsc świadczenia terapii i rehabilitacji czy też zajęć pozalekcyjnych i hobbystycznych realizatorem są na zlecenie miasta dwie organizacje pozarządowe – informuje Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego ratusza. Umowy określają objęcie corocznie 150 osób usługami asystentów. Szczegóły dotyczące opieki asystenta można uzyskać w lubelskiej Fundacji Fuga Mundi czy Polskim Związku Niewidomych w Lublinie.

Bank Usług Środowiskowych

Aż 2 944 819 zł. dofinansowania uzyskał w tym roku samorząd miasta Lublina na pomoc osobom niepełnosprawnym w ramach Banku Usług Środowiskowych. Na indywidualną pomoc mogą liczyć m.in. osoby niesamodzielne, starsze czy zmagające się z zaburzeniami psychicznymi. W ramach projektu z usług opiekuńczych korzysta obecnie 100 osób, z nocnej opieki: 40 osób, a z usług asystenta osoby niepełnosprawnej 30 osób. W tym roku dodatkową formą wsparcia od czerwca do września będą działania integracyjno-kulturalne skierowane do 50 osób. Przewidziano m.in. cykliczne spotkania warsztatowe, obejmujące m. in: profilaktykę zdrowotną, spotkania z dietetykiem, pierwszą pomoc przedmedyczną, dbanie o wizerunek zewnętrzny i zajęcia relaksacyjne. Szczegółowe informacje u realizatora projektu, tj. w MOPR Lublin przy ul. Koryznowej 2d, pod numerem tel. 81 466 53 00 oraz na stronie internetowej: www.mopr.lublin.eu. Projekt potrwa do 2020 roku.

Rehabilitacja zawodowa, społeczna itp.

Miasto Lublin otrzymało w 2019 roku środki na wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w kwocie 8 728 603 zł. Trwa przyjmowanie wniosków na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze czy likwidację barier architektonicznych. Wnioski są przyjmowane na bieżąco w dziale ds. osób niepełnosprawnych MOPR przy ul. Diamentowej Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.mopr.lublin.eu oraz Urzędu Miasta Lublin www.lublin.eu.

W planach ratusza jest też przeznaczenie środków na rehabilitację zawodową realizowaną przez Miejski Urząd Pracy w kwocie 300 000 zł, czy rehabilitację społeczną dla indywidualnych osób niepełnosprawnych w tym: dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych kwotą 615 000 zł, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w kwocie 2 058 683 zł, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, usług tłumacza języka migowego (725 000 zł). Środki zostaną też przeznaczone na wsparcie dla organizacji pozarządowych: dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej (4 804 920 zł), zadania zlecone dla organizacji pozarządowych: (40 000 zł), dofinansowanie dla organizacji pozarządowych na organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki (185 000 zł).

Niepełnosprawni bezrobotni

Osoby bezrobotne powyżej 30. roku życia zarejestrowane w MUP w Lublinie mogą otrzymać wsparcie w ramach projektu aktywizacji m.in. usług poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń, staży czy prac interwencyjnych. Mogą ubiegać się o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy czy jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Projekt potrwa dwa lata. W tym roku przeznaczono na ten cel 5 547 748,03 zł .

Do końca bieżącego roku potrwa też projekt dofinansowania staży, bonów na zasiedlenie czy szkoleń dla młodych bezrobotnych przed 30. rokiem życia ( wartość projektu w tym roku 7 235 638,07 zł ). W obu projektach mogą uczestniczyć też osoby pełnosprawne. Szczegóły w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20-080 Lublin, pokój nr 1 (parter), tel. kontaktowy (81) 466-52-52 i na stronach MUP. Również w podległych ratuszowi jednostkach osoby z niepełnosprawnościami mogą starać się o pracę. – Dzięki realizacji polityki kadrowej przyjaznej dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającej równy dostęp do zatrudnienia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Lublin w ciągu ostatnich lat wzrósł z poziomu 2,56% ogółu zatrudnionych w roku 2006 (24 osoby) do poziomu 8% ogółu zatrudnionych (101 osób) w roku 2018 (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku). Poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych wzrósł także w jednostkach podległych: Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (7,16%), Zarządzie Transportu Miejskiego (3,44%,) Zarządzie Dróg i Mostów (3,96%) oraz w Miejskim Urzędzie Pracy (8, 87%) – informuje Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego ratusza.

Ważne informacje

1 stycznia 2019 r. powstał Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych. – Konieczność zmiany wynikała z coraz większej liczby zadań i działań dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami – informują urzędnicy wydziału. Lokalizacja przy ul. Diamentowej pozostaje bez zmian, zmieniły się tylko dane kontaktowe: tel. to 81 466 30 80, e-mail: ion@lublin.eu.

Ośrodek informacji przy wspomnianym wydziale funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-15.30, tel.: 81 466 30 83. Do siedziby przy ul. Diamentowej 2 można dojechać komunikacją miejską, liniami: 19, 25, 38, 50, 157, 160. Obok budynku znajduje się duży parking. Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami od grudnia ubiegłego roku funkcjonują też w lubelskich BOM-ach. Warto wiedzieć, że załatwiając urzędowe sprawy, mają oni prawo do: skorzystania z tłumacza języka migowego online czy urządzenia call-hear, dedykowanego osobom mającym trudności w samodzielnym poruszaniu się (system informuje pracownika portierni o oczekującym kliencie wymagającym pomocy, do urządzenia naprowadza ścieżka prowadząca do planu dotykowego z udźwiękowieniem, schody wyróżniono pasem ostrzegawczym). W BOM-ach są też elementy nawierzchni, które udostępniają przestrzeń publiczną osobom niewidomym i słabowidzącym, tak jest przy ul. Wieniawskiej.

Cztery największe BOM-y zostały wyposażone w przenośne urządzenia powiększające tekst 31 razy oraz urządzenia lektorskie – skanujące i odczytujące treść. Zastosowano także system Braille`a na tabliczkach informacyjnych. Urzędnicy przypominają, że z pomocy tłumacza języka migowego można również skorzystać: osobiście (Ośrodku Informacji Osób Niepełnosprawnych), w Biurze Obsługi Mieszkańców ul. Wieniawskiej 14 w Punkcie Informacyjnym w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, umówić się pod adresem tlumaczpjm@lublin.eu. Kontakt z tłumaczem on Line możliwy jest też internetowo za pośrednictwem aplikacji skype: (gdudek.um.lublin). 

Emilia Kalwińska