Marszałek płaci uzdolnionym

Warto się uczyć i osiągać wysokie wyniki, bo dla najlepszych uczniów z naszego województwa urząd marszałkowski przewidział stypendia.


Mogą liczyć na nie: uczniowie klas VII lub VIII szkół podstawowych, klasy III gimnazjów, a także liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). W ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019” nagrodzeni zostaną najlepsi uczniowie z zakresu: przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych lub matematyki, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim. Przyznanych zostanie 511 stypendiów w kwocie 390 zł miesięcznie przez cały rok szkolny.

Pieniądze trafią także do uczących się przedmiotów zawodowych, którzy obecnym roku szkolnym kontynuują naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (poza szkołami dla dorosłych). 233 najlepszych uczniów w województwie może liczyć na 400 złotych miesięcznie od września 2018 do czerwca 2019 . Oba programy współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium można złożyć w terminie od 3 do 21 września 2018 r. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin lub przesłać na powyższy adres pocztą lub złożyć w formie dokumentu elektronicznego, otrzymując urzędowe poświadczenie odbioru. W obu projektach stypendialnych mogą brać udział uczniowie z niepełnosprawnościami. (EM.K.)

Szczegółowych informacji na temat stypendiów dla uczniów udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, pok. 513, 516, tel. (81) 47 81 459, (81) 44 16 716 lub (81) 44 16 709.