Miasto czeka na wnioski działkowców

Na wnioski o dotację miasto czeka do 16 stycznia, fot. UM Lublin

Miasto Lublin kolejny rok z rzędu ogłasza nabór wniosków na dotacje dla działających w mieście Rodzinnych Ogrodów Działkowych. ROD mogą starać się o wsparcie planowanych na swoim terenie remontów czy drobnych inwestycji. Na złożenie wniosków mają czas do 16 stycznia.

– Już po raz trzeci ogłaszamy konkurs na wsparcie inwestycji w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Lublinie. Procedura z ostatniego roku jasno pokazuje nam, że duża część inwestycji potrzebuje dłuższego czasu realizacji, dlatego też tegoroczny konkurs umożliwia ich prowadzenie w trybie dwuletnim. Liczymy na to, że takie rozwiązanie ułatwi realizację zadań, które wymagają wcześniejszego gromadzenia dokumentacji czy uzyskania uzgodnień – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W latach 2023-2024 roku Ratusz na wsparcie finansowe dla lubelskich ROD przeznaczy łącznie 500 tys. zł. Ich przedstawiciele mogą wystąpić o dotację, która pokryje do 80% kosztów inwestycji. Każdy ogród działkowy może złożyć jeden wniosek. Zostaną one poddane ocenie przez komisję konkursową, która ma prawo sugerować modyfikacje w składanych wnioskach.

Oferty w wersji papierowej należy złożyć do 16 stycznia osobiście w sekretariacie Biura Partycypacji Społecznej (ul. Gilasa 3, pokój 107 w godzinach 7.30-15.30) lub w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin. Można je także wysłać za pośrednictwem poczty, przy czym o przyjęciu decyduje data wpływu do Biura Partycypacji Społecznej.

To już trzeci konkurs, poprzez który miasto udziela wsparcia finansowego lubelskim działkowcom. W ramach pierwszej edycji, w latach 2020-2021, wykonano prace o łącznej wartości około 2 mln zł. Z kolei w 2022 roku kwotą 500 tys. zł dofinansowało 11 zadań.

Marek Kościuk