Miasto pomoże usunąć azbest

Miasto Krasnystaw ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, który będzie realizowany jeszcze w tym roku.

Dofinansowanie dotyczy: odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania będzie firma wybrana w drodze przetargu, posiadająca niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do tego typu operacji. Wielkość pomocy finansowej uzależniona będzie od otrzymanej przez Krasnystaw dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co warte podkreślenia realizacja projektu nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć m.in.: kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (a w przypadku współwłasności, zgodę wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania), czy kserokopię pisma o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych ze starostwa powiatowego w Krasnymstawie wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynku (nie dotyczy przypadku usunięcia odpadów zawierających azbest zgromadzonych na działce gruntowej). Termin składania wniosków mija 30 marca. Wszelkich informacji udziela pracownik urzędu Małgorzata Dąbrowska-Fiszer, tel. 82 576 21 57 wew. 163 lub osobiście w pokoju nr 31. Wniosek można pobrać ze strony BIP urzędu miasta. (k)