Minimalne stawki podatków

Radni przyjęli obniżone stawki podatku od środków transportowych. W przyszłym roku wpływy do budżetu zmniejszą się przez to o pół miliona złotych, ale w ratuszu mają nadzieję, że niższe stawki zachęcą przedsiębiorców do zakładania firm transportowych. Niższy, zrównany ze stawkami obowiązującymi w gminie Chełm, będzie też podatek rolny.

Jednym z punktów sesji Rady Miasta Chełm była uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Minister finansów w obwieszczeniu określa na każdy rok podatkowy stawki minimalne i maksymalne. Projekt uchwały zaproponowany przez chełmskich urzędników zakładał wysokość stawek podatku na poziomie minimalnym.

Ma to skutkować zwiększeniem rozwoju działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego i zachęcać podatników do zakładania firm w Chełmie oraz rejestrowania tu pojazdów podlegających opodatkowaniu. Biorąc pod uwagę wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w tym roku ratusz wyliczył, że ich obniżenie w 2022 r. spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu miasta o około 500 tys. zł.

Ale w projekcie do uchwały urzędnicy zapewniali radnych, że zaproponowane stawki podatku od środków transportowych na 2022 r. przyczynią się do zwiększenia rozwoju przedsiębiorczości w Chełmie, a tym samym w przyszłości zwiększą wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku od środków transportowych. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i to samo zrobili radni na wspólnym posiedzeniu komisji budżetu i rozwoju gospodarczego oraz komisji porządku publicznego i inwentaryzacji mienia komunalnego.

Na sesji Rada Miasta Chełm jednogłośnie przyjęła uchwałę w tej sprawie. Taki sam był efekt głosowania nad uchwałą w sprawie stawek podatku rolnego, obliczanego na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w tym roku to 61,48 zł za 1 kwintal). W przedstawionym projekcie uchwały miasto zaproponowało obniżenie ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego w Chełmie z 61,48 zł do 56,00 zł za 1 kwintal żyta.

To obniżenie ceny skupu żyta do poziomu obowiązującego w gminie Chełm to wynik porozumienia zawartego 22 października br. między prezydentem Chełma a wójtem gminy Chełm. W ratuszu tłumaczą, że biorąc pod uwagę aktualną wielkość przedmiotów opodatkowania podatkiem rolnym obniżenie ceny skupu żyta będzie skutkowało uszczupleniem dochodów Chełm o około 15 tys. zł. Podsumowując, miejscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, na mocy której w 2022 r. stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosić będzie 140 zł za 1 ha przeliczeniowy gruntów, a dla pozostałych gruntów 280 zł za 1 ha gruntów. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here