Młodzież może więcej

Wkrótce wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Chełm. Będzie mogło w niej zasiąść 36 osób. Zmieniono statut i młodzi radni będą mieli teraz rozszerzone kompetencje.

Zmiany w przepisach spowodowały, że niezbędne były poprawki w statucie Młodzieżowej Rady Miasta Chełm. Radom tym nadano ustawowo kompetencje inicjatywne i doradcze, a dotąd miały charakter tylko konsultacyjny. Oznacza to, że młodzieżowa rada może zgłosić wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. Ponadto do jej zadań należeć będzie opiniowanie projektów uchwał rady miasta dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu dokumentów strategicznych na rzecz młodzieży i monitorowanie realizacji tych dokumentów.

Wprowadzono też regulacje, na mocy których członkowi młodzieżowej rady (w przypadku niepełnoletniego członka młodzieżowej rady gminy – także jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu) zwraca się, na jego wniosek, koszty przejazdu na terenie kraju związane z udziałem w posiedzeniu młodzieżowej rady lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on radę. Wszystkie te regulacje nie były uwzględnione w dotychczasowym statucie i chełmscy radni uchwalili w nim niezbędne zmiany. Omawiając temat, Renata Ciepłowicz, sekretarz miasta Chełm poinformowała, że zarządzone przez prezydenta Chełma wybory do młodzieżowej rady będą możliwe po 7 października.

Tłumaczyła, że wtedy będzie znana ostateczna liczba uczniów w chełmskich szkołach, a od tego zależy ilość radnych w składzie młodzieżowej rady. Pierwotnie chełmscy urzędnicy określili w statucie, że rada ta może składać się maksymalnie z 30 osób, ale podczas komisji rady miasta radny Stanisław Mościcki dopytał, czy w liczbie tej uwzględniono też ilość uczniów ze szkół niepublicznych. Okazało się, że kwestia ta urzędnikom umknęła.

– Powinniśmy się pochylić nad młodzieżą całego Chełma, więc też ze szkół niepublicznych, bo inaczej byłby to rodzaj dyskryminacji – przyznała sekretarz Ciepłowicz.

Następnego dnia na sesję Rady Miasta Chełm przygotowano autopoprawkę do uchwały o zmianach w statucie młodzieżowej rady. Dotyczyła powiększenia składu młodzieżowej rady z uwzględnieniem liczby uczniów chełmskich szkół niepublicznych. Ostatecznie rada ta będzie mogła liczyć maksymalnie 36 członków. (mo)