Na co komu ta rada?

– Nie mam pojęcia, po co taki organ istnieje. Oni się w ogóle spotykają? Nad czym radzą? Czy możecie to wyjaśnić? – z prośbą o ustalenie, czym zajmuje się Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego, zwrócił się do nas jeden z naszych Czytelników.

Krasnostawianin, który skontaktował się z naszą redakcją tydzień temu, miał wątpliwości co do sensu istnienia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. – Mam wrażenie, że to takie kółko wzajemnej adoracji – stwierdził. – Po co takie coś istnieje? Rada spotyka się, gaworzy, ale co z tego wynika? Ze strony urzędu miasta Krasnystaw niczego ciekawego na ten temat się nie dowiedziałem – dodał.
O wyjaśnienie poprosiliśmy sekretarza miasta Krasnystaw Krzysztofa Gałana, który jest zarazem przewodniczącym Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
– Rada jest społecznym organem konsultacyjnym i opiniodawczo-doradczym burmistrza Krasnegostawu, służącym tworzeniu systemu wymiany informacji, wspieraniu aktywności obywatelskiej oraz budowaniu płaszczyzny współpracy sektora obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Powstała na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzielności pożytku publicznego i o wolontariacie – informuje Gałan.
Pierwsza Rada Pożytku na terenie Krasnegostawu została powołana zarządzeniem burmistrza (jeszcze Andrzeja Jakubca) w marcu 2011 r. na okres 2-letniej kadencji. 3 lutego 2017 r. obecna burmistrz Hanna Mazurkiewicz powołała skład nowej Rady na czwartą, 3-letnią kadencję. – W naszym mieście organ ten składa się z 18 osób, w tym z 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 4 przedstawicieli rady miasta oraz 4 przedstawicieli wytypowanych przez burmistrza – mówi sekretarz. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie zajmuje się w ramach konsultacji społecznych opiniowaniem projektów dokumentów dotyczących sfery zadań publicznych. Stanowiska Rady, uwagi i wnioski wraz z projektami uchwał przedkładane są organowi wykonawczemu – burmistrzowi miasta, a następnie radzie miasta. Gałan informuje, że w ostatnim okresie Rada wyraziła opinie do projektów uchwał rady miasta m.in. w sprawach: programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Krasnystaw na lata 2014-2020 r., założeń Strategii Rozwoju Lokalnego „LGD Krasnystaw Plus”, ustalenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej miasta, ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a także szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych miasta Krasnystaw za wysokie wyniki osiągnięte we współzawodnictwie sportowym. – Ponadto na forum Rady Pożytku prowadzona była dyskusja dotycząca rozwoju turystyki w mieście oraz organizacji miejskich imprez: Dni Krasnegostawu, obchodów 25-lecia samorządu i Chmielaków Krasnostawskich – wylicza sekretarz. Oprócz dyskusji nad projektami uchwał Rada zajmuje się delegowaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komisji konkursowych oceniających oferty składane w konkursach na realizację zadań pożytku publicznego. – Posiedzenia Rady są otwarte, przychodzą na nie też inni przedstawiciele organizacji pozarządowych, gdzie mogą zgłaszać swoje propozycje i uwagi – podkreśla Gałan. (kg)