O śmieciach i podatkach

Przedstawiamy zmiany w podatkach i gospodarce odpadami, które radni przyjęli podczas sesji, a które obowiązują od tego roku.

Zgodnie z nowelizacją ustawy do regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chełm uzupełniony został o kwestię odbierania osadów z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Częstotliwość opróżniania osadników powinna wynikać z instrukcji eksploatacji urządzenia, jednak zgodnie z podjętą przez radę gminy uchwałą nie może to być rzadziej niż raz na dwa lata.

Obowiązek opróżniania szamb pozostaje na dotychczasowych zasadach – zbiornik ma być opróżniany nie rzadziej niż raz na pół roku, aby nie dopuścić do przepełnienia i wylania się zawartości.

Kolejne zmiany dotyczącą przedsiębiorców. Za odbieranie odpadów z instytucji, firm, od osób prowadzących działalność gospodarczą, z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, górne stawki opłat nie mogą przekroczyć:

– za worek lub pojemnik o pojemności 110l – 140l – 20,00 zł brutto,

– za pojemnik o pojemności 240l – 40,00 zł brutto,

– za pojemnik o pojemności 1100l – 200,00 zł brutto,

– za pojemnik o pojemności 2200l – 400,00 zł brutto,

– za pojemnik KP7 o pojemności 7000l – 1200,00 zł brutto.

W przypadku braku segregacji odpadów komunalnych górne stawki mogą być dwukrotnie wyższe. Z kolei górne stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wynoszą:

– za 1m3 nieczystości ciekłych – 50 zł;

– za 1m3 nieczystości z osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków – 100 zł.

Rada gminy Chełm obniżyła też cenę żyta ogłoszoną przez GUS, z 74,05 zł za 1dt do 64 zł za 1 dt zł (w 2022 r. – 56 zł), która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego.

Podatek rolny w 2023 roku wyniesie zatem:

– od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (liczba hektarów przeliczeniowych ustalana jest na podstawie powierzchni, rodzaju i klas bonitacyjnych użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego) – równowartość pieniężna 2,5 dt żyta, tj. 160 zł (w 2022 r. – 140 zł),

– od 1 ha gruntów niezaliczanych do gospodarstw rolnych (liczba hektarów, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków) – równowartość 5 dt żyta, tj. 320 zł (w 2020 r. – 280 zł).

Zmianie uległy też stawki podatku od nieruchomości:

– od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m² powierzchni ( w 2022 r/ – 0,80 zł) stawka maksymalna to 1,16 zł,

– od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,41 zł od 1 m² powierzchni (w 2022 r. – 0,36zł) stawka maksymalna to 0,61 zł,

– od budynków mieszkalnych – 0,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (w 2022 r. – 0,70zł) stawka maksymalna to 1 zł,

– od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (w 2022 r. – 19,50 zł) stawka maksymalna to 28,78 zł,

– od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (w 2022 r. – 5,60 zł) stawka maksymalna – 9,71 zł.

Pozostałe stawki w podatku od nieruchomości pozostają na dotychczasowym poziomie. (opr. pc)