Obradowała Rada Seniorów

Interpelacje, uchwała dotycząca planu pracy w roku bieżącym oraz informacja o sytuacji demograficznej Włodawy – to główne tematy pierwszego w tym roku posiedzenia włodawskiej Rady Seniorów.

Sesję zorganizowano w ratuszu miejskim. Podczas obrad radni zgłosili interpelacje dotyczące możliwości przystąpienia miasta do programu ministerialnego „Senior+”, remontu chodnika na ulicy Sanguszki (przy tzw. „starym targowisku”) oraz planów zagospodarowania budynku gimnazjum. Podjęto uchwałę dotyczącą planu pracy Rady Seniorów w 2017 roku. Przegłosowano wniosek do Rady Miejskiej o zmiany w statucie Rady Seniorów. Radna Janina Klimczuk przedstawiła informację o sytuacji demograficznej Włodawy. Ze zgromadzonych danych wynika, że osoby w wieku 60+ stanowią 26,39 procent ogółu mieszkańców. W informacji znalazły się również dane dotyczące pomocy udzielanej seniorom przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W dyskusji radni zwracali uwagę na potrzebę podjęcia działań zmierzających do aktywizacji osób starszych, zwłaszcza tych samotnych. Postulowano również o stworzenie bazy danych seniorów, która ułatwi dotarcie do potrzebujących. W najbliższym czasie komisje włodawskiej Rady Seniorów pracować będą nad przygotowaniem ulotki informacyjnej dla osób starszych. Organizowane będą również specjalne dyżury, w trakcie których seniorzy otrzymywać będą porady i informacje. Ponadto w kwietniu zorganizowane zostanie spotkanie Rady Seniorów z pracownikami MOPS poświęcone możliwości współpracy na rzecz osób starszych.
Na interpelacje radnych-seniorów odpowiadał burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, który zapewnił, że przeanalizuje założenia programu ministerialnego i rozważy możliwość przystąpienia do niego. Remont chodnika zostanie wpisany do wniosku na przebudowę dróg w mieście. Nie zmieni się natomiast przeznaczenie budynku gimnazjum. Do czasu wygaszenia Publicznego Gimnazjum nr 1 odbywać się w nim będą zajęcia szkolne. Przeniesiona tam zostanie również włodawska Szkoła Muzyczna. W przyszłości być może powstanie tam nowa placówka oświatowa. (a)