Od lipca droższe śmieci

Mieszkańcy miasta Rejowiec Fabryczny jeszcze czekają na zapowiadaną uchwałę o podwyżce opłaty za śmieci do 25 zł, a mieszkańcy gminy Rejowiec Fabryczny już wiedzą, że od 1 lipca za wywóz odpadów zapłacą nie 16 (jak teraz), ale 18 zł. Na ulgi mogą liczyć rodziny wielodzietne i kompostujący bioodpady.

Na ubiegłotygodniowej sesji Rada Gminy Rejowiec Fabryczny przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak wyjaśnia wójt Zdzisław Krupa, konieczność podniesienia opłat wynika ze wzrostu kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów.

– Ilość śmieci nam nie wzrosła. Od trzech lat utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie ok. 630 ton rocznie. Natomiast firma, z którą mieliśmy podpisaną umowę na odbiór śmieci na rok 2022 i 2023, wypowiedziała nam tę umowę, żądając większych kwot i argumentując to wzrostem kosztów związanych z inflacją. I rzeczywiście te koszty wzrosły. Szacujemy, że o ok. 33 proc. w stosunku do roku 2022. Najbardziej wzrosły opłaty na wysypisku w Srebrzyszczach.

W roku ubiegłym płaciliśmy 350 zł za tonę brutto odpadów zmieszanych, od stycznia br. to 590 zł, to wzrost o 68 proc. Za tonę odpadów wielkogabarytowych, których też jest u nas sporo, płaciliśmy 800 zł za tonę, teraz to 990 zł. Wzrosły też koszty paliwa, worków (ok. 12 proc.) i minimalnego wynagrodzenia. Odbiorca zaproponował wyższe kwoty bądź rozwiązanie umowy. W ubiegłym roku do systemu gospodarowania odpadami dołożyliśmy ok. 50. tys. zł. Przy zachowaniu dotychczasowych opłat ze strony mieszkańców to byłoby już 150 tys. zł. Stąd propozycja zmiany stawek – mówi wójt.

Gmina zaproponowała, aby nowa stawka wynosiła 19 zł od mieszkańca w przypadku segregacji odpadów i 38 zł w przypadku śmieci niesegregowanych, ale na komisjach radni uznali, że te kwoty należy obniżyć do 18 i 36 zł i ostatecznie to te stawki zatwierdzono uchwałą.

Na ulgi liczyć mogą większe gospodarstwa domowe. Cena 18 zł od mieszkańca miesięcznie dotyczy gospodarstw liczących od 1 do 4 osób; 10 zł od mieszkańca zapłacą gospodarstwa liczące od 5 do 7 osób, a 7 zł od mieszkańca liczące – 8 i więcej osób. W przypadku zbiórki nieselektywnej będą to odpowiednio stawki 36, 20 i 14 zł od mieszkańca. Na 3-złotową ulgę (od każdego mieszkańca) mogą liczyć ci, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów. Nowe stawki będą obowiązywać o 1 lipca.

Obecne na sesji sołtyski zwróciły uwagę, że liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy znacznie różni się od liczby mieszkańców objętych deklaracjami. Ta różnica to ponad 600 osób. Padały pytania o to, jakie działania podejmuje gmina, aby „wyłapać” niepłacących.

Wójt Krupa tłumaczył, że wielu zameldowanych na terenie gminy mieszkańców przebywa za granicą, a płacą ci, którzy faktycznie zamieszkują w gminie. Wspomniał również, że w miarę swoich możliwości gmina stara się odnaleźć tych, którzy uchylają się od płacenia. W tym celu zakupiła program, który przed kilkoma laty powstał na potrzeby miasta Świdnik, a który porównując różne bazy danych, pozwala ustalić nazwiska niepłacących.

– Przynosi to pewne efekty. Takie osoby są wzywane do złożenia wyjaśnień i korekty deklaracji – mówił wójt i przy okazji zaapelował do sołtysów i radnych, aby zgłaszali przypadki niepłacenia za śmieci, o których wiedzą.

Podczas sesji radni, uchwalając zmiany w budżecie, zgodzili się, aby dołożyć kwotę ok. 26 tys. zł. do przebudowy drogi w Krzywowoli. Zadanie ma być dofinansowane ze środków „Polskiego Ładu”. W budżecie gminy zapisano na nie kwotę 1,9 mln zł. Natomiast najniższa oferta, jaką złożono w przetargu, opiewała na 1 926 279. zł. Podpisanie umowy z wykonawcą, firmą KRUSZ-MIX z Łąkoci, gmina planuje na 1 czerwca. Na relizację prac wykonawca będzie mieć 11 miesięcy. Zakres obejmie wzmocnienie podbudowy, ułożenie asfaltu i utwardzenie poboczy. (w)