Odszedł Franciszek Świstowski

Absolwenci chełmskich „Machajów” pamiętają go jako dobrego człowieka, dyrektora i wychowawcę. W redakcji „Nowego Tygodnia” zapamiętamy go jako jednego z naszych najwierniejszych czytelników. 17 stycznia, w wieku 88 lat, odszedł Franciszek Świstowski – zasłużony wiceprezes Chełmskiego Stowarzyszenia Technicznego, wieloletni dyrektor i nauczyciel Technikum Mechanicznego oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Chełmie.

Franciszek Świstowski (syn Edwarda i Stanisławy z d. Chęć) urodził się 29 kwietnia 1932 roku w Stadarni w gminie Wojsławice. Sześć klas szkoły podstawowej ukończył w Majdanie Ostrowskim w 1945 roku, a siódmą klasę w Wojsławicach. W latach 1946-1950 kształcił się w Gimnazjum Ogólnokształcącym im. St. Czarnieckiego, a w latach 1950-1952 w Liceum Pedagogicznym w Chełmie, w którym złożył egzamin maturalny i otrzymał świadectwo dojrzałości. W roku 1952 ukończył Kurs Centralny organizowany przez Ministerstwo Oświaty.

Pracę nauczyciela rozpoczął w 1952 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Zaklikowie (pow. Kraśnik). W latach 1952-1954 odbył służbę wojskową, a w roku 1959 ćwiczenia wojskowe w Oficerskiej Szkole Piechoty we Wrocławiu, gdzie ukończył KOR. W latach 1954-1955 był sekretarzem Zarządu Miejskiego Ligi Przyjaciół Żołnierza w Chełmie. Od 1 września 1955 r. do roku 1991 był nauczycielem w chełmskim Technikum Mechanicznym (w latach 1976-1991 był dyrektorem placówki).

– To był dobry człowiek. Nasz profesor – mówią dziś o nim absolwenci słynnych chełmskich „Machajów”.

W latach 1974-1976 był wizytatorem i zastępcą Inspektora Oświaty w Chełmie. W roku 1958 złożył egzamin uproszczony w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, a później odbył pełne studia i uzyskał tytuł magistra nauk pedagogicznych. W roku 1976 otrzymał powołanie na stanowisko profesora szkoły średniej.

W latach 1978-1979 ukończył Studium Zarządzania Oświatą, a w roku 1989 uzyskał II stopień specjalizacji zawodowej. Przez 13 lat był prezesem Ogniska Nr 3 Związku Nauczycielstwa Polskiego, w skład którego wchodziły: Technikum Mechaniczne, Liceum Ekonomiczne, Szkoła Rzemiosł Budowlanych i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W latach 1983-1995 był prezesem Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmie. W latach 1993-2000 – prezesem Stowarzyszenia Miłośników Wojsławic, zaś od 2006 r. – wiceprezesem Chełmskiego Stowarzyszenia Technicznego im. Ewarysta Stobnickiego.

To spod jego pióra wyszły opracowania: „Mój marsz przez życie”, „Stadarnia dawniej i dziś”, „Dzieje Chełmskiej Szkoły Technicznej”, „Mościska czyli Chabowa Wola”, „Chełmska Szkoła Techniczna”, „Nasze Koło PZW”, „Tradycje i dziedzictwo Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku”, „100 lat działalności organizacji nauczycielskiej w Chełmie”, „Dorohusk dawniej i dziś”, „Oddział Zbiorczy 27 WDP AK na Lubelszczyźnie”, „Chełmska Szkoła Techniczna. Dyrektorzy i nauczyciele w jej dziejach”, „III Męska Drużyna ZHP im. J. Kilińskiego”, „Dzieje Szkoły Podstawowej w Majdanie Ostrowskim”, „Zachowane w pamięci” (dwa wydania), „Stara polska wieś”, „Dzieje oświaty w gm. Wojsławice”. Był też autorem wielu artykułów w Roczniku Chełmskim, Kronice Chełma, Głosie Nauczycielskim, Przeglądzie Pedagogicznym, Biuletynie Oświatowym czy prasie lokalnej.

Za pracę zawodową i społeczną otrzymał szereg odznaczeń: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Zasługi dla ZHP, Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (dwukrotnie), Medal „Za Zasługi dla gm. Dorohusk”, Medal „Za Zasługi dla gm. Wojsławice”, Medal 40-lecia, Medal „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, Złota Odznaka ZNP, Złota Odznaka LZS, Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska”, Odznaka „Za Zasługi dla m. Chełma”, Odznaka „Za Zasługi dla województwa chełmskiego”, Srebrna Odznaka PZW, Złota Odznaka PZW z Wieńcami, Złota Odznaka „Za Zasługi dla Przemysłu Maszynowego”. W okresie służby nauczycielskiej otrzymał również dwie nagrody Ministra Oświaty i dwie nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania.

Był nieocenionym propagatorem historii szkoły i całej Chełmszczyzny. Pożegnanie Franciszka Świstowskiego odbyło się 22 stycznia. (red)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here