Optymistyczne prognozy – spadek stopy bezrobocia

Stopa bezrobocia w Polsce spada. Odsetek liczby bezrobotnych odnotowany w marcu br. jest nie tylko lepszy od danych zebranych w styczniu i lutym, ale także od danych z marca roku ubiegłego. Co więcej, nic nie wskazuje na to, aby ta pozytywna tendencja miała się skończyć.

Marzec był kolejnym miesiącem, w którym zanotowano spadek stopy bezrobocia rejestrowanego. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 56,1 tys. i wynosi obecnie 1860,6 tys. osób. Oznacza to zmniejszenie się stopy bezrobocia do 11,7% z 12% w lutym. W porównaniu z marcem 2014 r. liczba osób niemających pracy spadła aż o 321,6 tys., czyli o prawie 15%. Ponieważ bezrobocie wykazuje się znaczną sezonowością – z rocznym maksimum w styczniu i lutym – należy oczekiwać dalszego stopniowego spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych aż do października.

Niewykorzystany potencjał

Zdecydowana większość bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy pracowała wcześniej zawodowo i nie posiada prawa do zasiłku. Potencjalnie działają oni więc hamująco na wzrost płac. Dodatkowo tak duża liczba wykwalifikowanych potencjalnych pracowników powoduje, iż nie stanowi to bariery dla rozwoju firm. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne rzeczywiście poszukują pracy. Biorąc pod uwagę liczbę osób bezrobotnych wg BAEL, która np. w IV kwartale 2014 roku wyniosła 1410 tys. (8,1%), należy sądzić, iż obecnie ich liczba kształtuje się na podobnym poziomie. Nie zmienia to faktu, iż stopa bezrobocia jest stanowczo zbyt wysoka. Bezrobotni stanowią ogromny, niewykorzystany potencjał polskiej gospodarki. Ponieważ 47% osób wyrejestrowanych podjęło pracę, to należy się spodziewać dalszego wzrostu konsumpcji prywatnej (wspartej przez wzrost płac realnych). Biorąc pod uwagę również politykę Europejskiego Banku Centralnego, oznacza to, że optymistyczne prognozy dotyczące wskaźników giełdowych oraz wzrostu PKB mogą okazać się jak najbardziej realne.

Coraz mniej bezrobotnych, coraz więcej miejsc pracy

Dane GUS na temat bezrobocia pozytywnie zaskoczyły analityków. Średnia prognoz dotyczących stopy bezrobocia wynosiła wśród ekspertów 11,7-12 proc. Analitycy Domu Maklerskiego TMS Brokers z kolei zakładali pozytywny scenariusz na poziomie 11,8 proc. (źródło: http://www.pb.pl/4051903,98583,brak-bezpiecznej-propozycji).

Zwiększa się także liczba miejsc pracy. Urzędy pracy na koniec marca dysponowały ofertami dla 69,9 tys. osób. (w lutym oferowanych miejsc pracy było 57,8 tys., a w marcu 2014 r. – 61,7 tys.).

Jak podał GUS w swoim komunikacie, najwięcej spośród osób pozostających w ewidencji urzędów pracy pracowało wcześniej zawodowo. Grupa ta w marcu stanowiła 83,7 proc. zarejestrowanych bezrobotnych (w lutym br. 83,5 proc., a w marcu 2014 r. – 82,8 proc.). Większość osób zarejestrowanych w urzędach pracy nie ma prawa do zasiłku (86,2 proc.). W lutym stanowiły one 86 proc. spośród wszystkich zarejestrowanych w ewidencjach urzędów pracy. Wśród osób bez prawa do zasiłku 44,4 proc. to mieszkańcy wsi.

Stopa bezrobocia w poszczególnych regionach Polski

W stosunku do lutego 2015 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach. Najbardziej znaczący był on w woj. lubuskim (o 20,5 proc.), dolnośląskim (o 19,7 proc.), wielkopolskim (o 18,1 proc.) i opolskim (o 17,7 proc.). W porównaniu z marcem 2014 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich województwach; największy spadek odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (o 4,7 proc.), wielkopolskim i zachodniopomorskim (po 3,9 proc.) oraz kujawsko-pomorskim (o 3,8 proc.).

Nadal jednak istnieje duża dysproporcja między poszczególnymi województwami. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (18,8 proc.), kujawsko-pomorskim (15,8 proc.), zachodniopomorskim (15,7 proc.), podkarpackim (14,9 proc.), świętokrzyskim (14,6 proc.). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (8 proc.), śląskie (9,8 proc.), mazowieckie (9,9 proc.) i małopolskie (10,1 proc.). W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia spadła we wszystkich częściach kraju. W największym stopniu zmniejszyła się w województwach warmińsko-mazurskim (o 0,8 proc.) oraz zachodnio-pomorskim (o 0,6 proc.).

Kim są obecni bezrobotni?

W marcu do ewidencji bezrobotnych dopisano 187,6 tys. osób (o 1,7 tys. mniej niż w lutym, natomiast o 0,9 tys. więcej niż w marcu 2014 r.). Zdecydowaną większość (83,7 proc.) nowo zarejestrowanych stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny. Odsetek osób, które wcześniej nie pracowały i zarejestrowały się po raz pierwszy, wyniósł w marcu 15,8 proc.

Ponad jedna czwarta ogółu niezatrudnionych (26,3 proc.) nie przekroczyła 24. roku życia. Odsetek nowo zarejestrowanych absolwentów (osób, dla których okres od momentu zakończenia nauki do momentu rejestracji nie przekroczył 12 miesięcy) wyniósł 9,1% ogólnej liczby nowo zarejestrowanych (przed miesiącem – 8,6%; w marcu 2014 r. – 10,0%). Udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ogólnej liczbie nowych rejestracji wyniósł 5,3% (przed miesiącem i przed rokiem – po 5,9%).

Gus podał także dane dotyczące liczby osób wyłączonych z ewidencji bezrobocia. W marcu dotknęło to 245,7 tys. osób (12,8 proc. ogółu zatrudnionych). Z tej liczby 115,6 tys. osób (47 proc.) dostało pracę oferowaną przez urzędy pracy, z czego 16 tys. podjęło prace subsydiowane. Spośród nich 5,6 tys. osób podjęło prace interwencyjne. Z powodu rozpoczęcia szkoleń i staży wyłączono z rejestru bezrobotnych 6,7 tys. osób.

Stopa bezrobocia okazała się zgodna z prognozami oraz zgodna z założeniami budżetowymi. Dane lepsze od prognoz w kolejnych miesiącach będą oddziaływać pozytywnie zarówno an rynek walutowy jak i rynek akcji – mówi Marcin Niedźwiecki z City Index.