Ostateczny koniec szkoły widmo

We wtorek, 28 lutego, Rada Gminy Kraśniczyn ostatecznie przypieczętuje koniec Szkoły Podstawowej w Surhowie. Tego dnia ma się odbyć głosowanie nad likwidacją placówki, do której dzieci i tak nie uczęszczają od września 2019 r. – A utrzymanie budynku sporo kosztuje – mówi Monika Grzesiuk, wójt gminy Kraśniczyn.

Na 28 lutego zaplanowano kolejną sesję Rady Gminy Kraśniczyn. Jednym z jej punktów jest podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Surhowie. Uchwałę w sprawie zamiaru jej zamknięcia podjęto pod koniec listopada 2022 r. Co ciekawe, do szkoły tej i tak od września 2019 r. nie uczęszcza już żaden uczeń. Dlaczego stosownych uchwał nie podjęto więc kilka lat temu?

– Rada Gminy w Kraśniczynie już 12 kwietnia 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Surhowie – przypomina Monika Grzesiuk, wójt gminy Kraśniczyn. Jedna z mieszkanek gminy wniosła jednak wówczas skargę na wyżej wymienioną uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Zarzuciła w niej, że podjęto ją z naruszeniem prawa, bo w głosowaniu wzięła udział radna Agata Lisiecka, która była wówczas pracownikiem SP w Surhowie. Mimo to 8 lutego 2019 r. rada gminy Kraśniczyn podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji przekształconej Szkoły Filialnej w Surhowie, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie 19 lutego 2019 r. stwierdził jej nieważność.

– Od powyższego rozstrzygnięcia została złożona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez radę gminy, w której to skardze wskazano, że uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Surhowie została przyjęta po głosowaniu przez 13 radnych, 11 głosami „za”, przy jednym głosie „przeciwnym” i jednym „wstrzymującym”. Z powyższego wynikało, że głos tej radnej nie był przesądzający o wyniku tego głosowania, a tym samym udział podlegającej wyłączeniu radnej w głosowaniu nad uchwałą nie miał charakteru istotnego naruszenia prawa. Oznaczało to, że nawet gdyby radna wyłączyła się od głosowania, jego wynik nie uległby zmianie w tym znaczeniu, że przekształcenie Szkoły Podstawowej zostałoby uchwalone – podkreśla Grzesiuk.

Wójt dodaje też, że mieszkanka, która zaskarżyła uchwałę, sama złożyła później oświadczenie, w którym uznała, że… „jej skarga jest niezasadna, a w szkole, której skarga dotyczy, nie ma uczniów i jest też zasadna jej likwidacja”.

– Zaznaczyć należy, że na terenie naszej gminy funkcjonuje obecnie jedna szkoła podstawowa, w Kraśniczynie, do której uczęszcza 217 uczniów. Poza tą jedną szkołą jest pusty budynek szkoły w Surhowie, której to uchwała o likwidacji dotyczy – zauważa Grzesiuk.

W ostatnim roku funkcjonowania SP w Surhowie, czyli w roku szkolnym 2018/2019, naukę rozpoczęło w niej tylko 9 uczniów. Czworo chodziło do oddziału przedszkolnego, a pięcioro do klasy drugiej. W trakcie roku szkolnego czworo dzieci na wniosek rodziców zostało jednak przeniesionych do SP w Kraśniczynie.

– Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż już od roku szkolnego 2019/2020 do szkoły w Surhowie nie uczęszcza żaden uczeń. Placówka ta jest wykazywana w systemie informacji oświatowej bez przypisanych nauczycieli i uczniów. Kadra pedagogiczna, pracownik administracyjny oraz pracownicy obsługi SP w Surhowie zostali zatrudnieni w SP w Kraśniczynie. Tym samym szkoła faktycznie nie prowadzi działalności dydaktycznej od 2019 r. ponieważ nie ma w niej uczniów – podkreśla wójt.

Utrzymywanie atrapy szkoły nie ma też sensu z przyczyn ekonomicznych.

– Mimo że szkoła w Surhowie nie prowadzi działalności dydaktycznej od 2019 r., to i tak generuje bardzo duże koszty, które mogłyby być przeznaczone na inne zadania – zauważa Grzesiuk i przytacza dane. W budynku od 3 lat nie odbywa nauka, ale nieruchomość jest dozorowana, ogrzewana, przeprowadzane są w niej bieżące przeglądy i naprawy. W 2019 r. i 2020 r. wydano na ten cel 66 tys. zł, w 2021 r. – 75 tys. zł, a w 2022 r. już 87 tys. zł. Ze względu na rosnące rachunku w 2023 r. te koszty byłyby jeszcze większe.

– Odbyło się spotkanie z mieszkańcami z obwodu szkoły tj. Franciszkowa, Majdanu Surhowskiego, Łukaszówki, Surhowa i Surhowa Kolonii. Społeczność wyraziła zgodę na rozpoczęcie procedury likwidacji SP w Surhowie – dowiadujemy się.

Głosowanie zaplanowane na 28 lutego wydaje się więc formalnością. (kg)