Ostatnie absolutorium wójta Sawickiego

(5 czerwca) Dziewięcioma głosami za, przy trzech głosach wstrzymujących się, Rada Gminy Włodawa przyjęła uchwałę udzielającą wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok.

– Dziękuję za udzielenie ostatniego już absolutorium – powiedział po podjęciu przez radnych uchwały Tadeusz Sawicki. Jak już powszechnie wiadomo, długoletni wójt gminy Włodawa w jesiennych wyborach samorządowych nie wystartuje – przechodzi na emeryturę.

Podjęcie przez radnych uchwały absolutoryjnej nie było w tym roku jednomyślne. Troje, z dwunastu radnych obecnych na sali obrad, wstrzymało się od głosu. Decyzję swoją, tuż przed głosowaniem, sprecyzował jeden z nich – radny Dariusz Makarewicz, który wytknął wójtowi permanentny brak inwestycji w Orchówku m.in. drogowych oraz związanych z oświetleniem miejscowości:

– Żeby zachować twarz przed sobą i mieszkańcami nie mogę głosować za udzieleniem absolutorium wójtowi – powiedział Makarewicz.

I tak też uczynił, wstrzymując się od głosu, a wraz z nim jeszcze dwoje radnych: Leszek Pawluk i Małgorzata Kozakiewicz. Ostatecznie jednak uchwała, głosami pozostałych na sali obrad radnych, została przyjęta.

Podczas obrad radni podjęli także uchwały, tym razem już jednomyślnie, m.in. w sprawach: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu na realizację zadania „przebudowa drogi powiatowej 1700L w zakresie budowy chodnika w Żukowie na odcinku od km 0+000 do km 0+160”, wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Astur nad Jeziorem Białym, przyjęcia zadania pn. „organizacja dożynek powiatowych”, zmiany uchwały o podziale gminy Włodawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych. (a)