Oszczędności znaleźli w szkole

Radni gminy Łopiennik Górny zgodzili się, by przekształcić SP w Łopienniku Dolnym w trzyklasową filię SP w Łopienniku Nadrzecznym. Wszystko po to, by zaoszczędzić.

30 stycznia rada gminy Łopiennik Górny podjęła uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym w Szkołę Filialną w Łopienniku Dolnym. W efekcie z dniem 31 sierpnia 2020 r. SP w Łopienniku Dolnym stanie się filią SP w Łopienniku Nadrzecznym i będą się tu uczyć jedynie dzieci z klas I-III. – Nie ma mowy o likwidacji ani wygaszaniu SP w Łopienniku Dolnym – podkreśla Artur Sawa, wójt gminy Łopiennik Górny. – Planowana jest natomiast reorganizacja szkoły do klas I-III z oddziałem zerowym oraz perspektywą oddziału przedszkolnego. To jest reakcja na niż demograficzny oraz perspektywa utrzymania szkoły dla małych dzieci, zapewnienia etatów i zagospodarowania budynku – dodaje.

Z uzasadnienia uchwały możemy dowiedzieć się, że gmina Łopiennik Górny liczy 3920 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2019r.). W szkołach przez nią prowadzonych uczy się 270 dzieci, z czego w: SP Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym – 137 w SP oraz 72 w zerówce, a w SP w Łopienniku Dolnym – 55 uczniów oraz 6 w zerówce. – Na dzień dzisiejszy z uwagi na małą liczbę uczniów, zajęcia w SP w Łopienniku Dolnym odbywają się w klasach łączonych, co jest niekorzystne zarówno dla uczniów jak i nauczycieli – czytamy w uchwale. W 2014 r. naukę w SP w Łopienniu Dolnym rozpoczęło 10 nowych uczniów, w 2015 r. – tylko 3, w 2016 r. – 9, w 2017 r. – 10, w 2018 r. – 12, a w 2019 tylko jeden. – Z przedstawionych powyżej danych wynika, że liczba urodzeń jest niska i wykazuje bardzo niestabilny poziom, w niektórych latach nie daje możliwości utworzenia klasy, brak jest też perspektyw na zwiększenie liczebności uczniów w poszczególnych klasach.

Władze gminy podkreślają, że zdają sobie sprawę, że szkoła jest centrum kulturalnym Łopiennika Dolnego. Dlatego nie chcą jej całkiem zamknąć, ich działania zamierzają do obniżenia struktury organizacyjnej do klas trzech i, mimo trudnych warunków demograficznych, mają na celu bezwzględne utrzymanie szkoły w środowisku. – Tak by najmłodsze dzieci, w tym dzieci w wieku przedszkolnym miały bliski dostęp do swojej szkoły. Dostęp do placówki pozostanie zapewniony również rodzicom, dziadkom i innym mieszkańcom, dla których szkoła jest zarówno ośrodkiem dydaktyki, wychowania, opieki jak i miejscem spotkań, integracji, imprez kulturalnych – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Wiadomo, że po przekształceniu pracę straci kilku nauczycieli. Obecnie w SP w Łopienniku Dolnym pracuje 19 nauczycieli, z czego: 11 dyplomowanych, w tym pięciu w pełnym wymiarze czasu pracy, 7 mianowanych w tym 4 w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 stażysta w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto zatrudnia się dwóch pracowników obsługi w łącznym wymiarze 1,5 etatu, a także 1 etat palacza centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym. W roku szkolnym 2019/2020 średnio na jeden oddział przypada 7 uczniów.

Natomiast na jednego ucznia średnio przypada 0,21 etatu nauczycielskiego. – Obniżenie struktury organizacyjnej placówki do klas I-III wpłynie na wymiar zatrudnienia nauczycieli.

Przewiduje się, że po reorganizacji z dotychczasowej kadry pedagogicznej w Szkole Filialnej nowy przydział godzin otrzyma 5 nauczycieli, natomiast 3 nauczycieli uzyska możliwość zatrudnienia SP w Łopienniku Nadrzecznym. Zbudowanie zbilansowanego systemu będzie koncentrowało się w szczególności na ograniczeniu wydatków związanych z koniecznością dodatkowego zatrudniania SP w Łopienniku Dolnym nauczycieli: historii, fizyki, chemii, informatyki, biologii i geografii.

Do utrzymania SP w Łopienniku Dolnym gmina musiała sporo dokładać. W 2019 r. – 564 tys. zł, w 2020 planuje dołożyć 667 tys. zł. Utrzymanie jednego ucznia w SP w Łopienniku Dolnym kosztuje prawie 17 tys. zł rocznie, a w SP w Łopienniku Nadrzecznym – 10 tys. zł rocznie. Po przekształceniu SP w Łopienniku Dolnym w filię SP w Łopienniku Nadrzecznym koszty te mają się znacznie zmniejszyć. (kg)