Pięć miesięcy zamiast trzech

Jak mówi Dorota Mazurek, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Chełm, obowiązująca wcześniej maksymalna długość zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze okazała się niewystarczająca. Wydłużenie czasu zwolnienia do 5 miesięcy jest optymalnym rozwiązaniem, dlatego na ostatnim posiedzeniu rady gminy rajcy przyklepali uchwałę w tej sprawie.

Usługi opiekuńcze mogą być realizowane odpłatnie lub bezpłatnie, a wysokość opłat uzależniona jest od dochodu w rodzinie. Koszt jednej godziny usług to 16,40 zł, zaś wartość jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych – 20,50 zł. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat może nastąpić w sytuacji, gdy członek rodziny przebywa w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej, pielęgnacyjno-opiekuńczej; rodzina korzysta z co najmniej dwóch rodzajów usług lub więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy (w tym jest obłożnie chora); gdy wydatki na leczenie stanowią ponad 40 proc. dochodu (kwota netto) lub w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego. (pc)