Piły już warczą przy parku

Park Węgliński w 2007 roku

Wielowiekowym drzewom w Parku Węglińskim grozi drastyczna wycinka. Mieszkańcy są zszokowani tym, co się tam dzieje. Wieczorami słyszą ryk pił, huki armatek płoszących ptaki i nietoperze. Prywatny właściciel wystąpił o zmianę miejscowego planu zagospodarowania i chce tam postawić 3-piętrowy apartamentowiec. Bulwersują zdjęcia satelitarne parku. Widać na nich, jak w ciągu kilkunastu lat znikał tam zabytkowy drzewostan. Mieszkańcy mają czas do 23 września na zgłaszanie uwag do projektu zmian w planie. Liczą na jak największą mobilizację wszystkich sąsiadów.

Te zdjęcia, wraz z petycjami o pomoc i interwencję, mieszkańcy Węglina Południowego wysłali już wszędzie: do ministra środowiska, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do prezydenta Lublina, do wielu organizacji. Pokazują one skalę zniszczeń zieleni na tym obszarze. Z gęstwiny drzew pozostało niewiele. Widząc bezradność wszelkich instytucji, mieszkańcy zwracają się o pomoc do naszych czytelników. Apelują o wnoszenie uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Termin ich wnoszenia upływa 23 września br.

Na pomoc lokalnej społeczności pospieszyły lubelskie radne: Marta Wcisło, wiceprzewodnicząca rady miasta i Anna Ryfka (obie z Klubu Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka). Zamierzają zwołać na 17 września nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, na które zaproszą również Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Dariusza Kopciowskiego i mieszkańców, bo ostateczna decyzja co do zmian w zespole dworkowo-pałacowym przy al. Kraśnickiej leży w gestii wojewódzkiego konserwatora zabytków, który opiekuje się terenem dworku. Ratusz pod względem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nadzoruje tylko procedurę pod względem formalnym. Zmiany planu musi jednak zaakceptować na koniec Rada Miasta Lublin. I w tym Węglin dostrzega swoją nadzieję.

Park Węgliński w 2014 roku

Płot zastąpił zapis o dostępności

Położony tuż za kościołem pw. św. Urszuli Ledóchowskiej przy al. Kraśnickiej park jest częścią dawnego majątku, należącego przed II wojną światową do rodziny Sobieszczańskich, a wcześniej do Węglińskich. Pochodzący z XIX wieku dworek do niedawna był w kiepskim stanie, obecnie jest remontowany przez prywatnego właściciela. Przy jego sprzedaży w 2004 r. zapisano warunek o częściowej dostępności parku dla mieszkańców Węglina ze względu na jego walory historyczne. Obecnie teren jest całkowicie niedostępny i ogrodzony, a właściciel chce wprowadzić zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i postawić apartamentowiec (od strony Bricomana).

Jak już wspominaliśmy konsultacje w ramach wyłożonego pod koniec sierpnia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Kraśnickiej trwają do 23 września.

I tak wniosek, za wnioskiem…

– W obecnym planie są to tereny zieleni urządzonej, na której dopuszczona jest funkcja usługowa – mówi Anna Zniszczyńska, główny projektant planu z Wydziału Planowania UM Lublin. – Mieliśmy dwa wnioski o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w tamtym rejonie, jeden dotyczył terenu wyznaczonego pod parking dla ogródków działkowych, drugim był właśnie wniosek właściciela parku na Węglinie o dopuszczenie dawnej funkcji mieszkaniowej w dworku. W trakcie prac wpływały również kolejne wnioski właściciela parku dotyczące tego terenu – wyjaśnia. I tak, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, w parku został wyznaczony nowy, dodatkowy obszar w którym można lokalizować zabudowę. – Graniczne wskaźniki dla tej zabudowy to 11 metrów wysokości – dodaje pani Zniszczyńska. Wielkość powierzchni zabudowy w przestrzeni zespołu dworsko-parkowego na Węglinie nie może być większa niż 10 % całej powierzchni parku, włączając w to istniejący budynek dworku.

W nowym budynku, który mógłby powstać w parku dopuszczona jest zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna, uzupełniająca funkcję usługową. Dopuszczono tu szeroki wachlarz funkcji użytkowych: kulturalną, publiczną, zdrowia i opieki społecznej, oświaty i wychowania oraz handlu. Budynek może mieć maksymalnie trzy kondygnacje.

Zgoda na zniszczenie parku?

– „Wprowadzenie zabudowy usługowej i mieszkaniowej, wielorodzinnej na terenie Parku Węglińskiego stworzy precedens oraz spowoduje, że będzie można dalej poszerzać taką zabudowę oraz infrastrukturę z nią związaną (dojazdy, parkingi, drogi przeciwpożarowe, śmietniki, kanalizacja), co w konsekwencji przyniesie zniszczenie parku” – piszą w petycji do ministra środowiska mieszkańcy Węglina. – „Park Węgliński jest cennym obiektem zarówno jako zabytek oraz ze względów przyrodniczych. Stanowi ostoję wielu gatunków objętych ochroną: ptaków, ssaków i bezkręgowców, jak również stanowi cenny teren zielony dla miasta Lublina – podkreślają mieszkańcy w liście skierowanym do lubelskich mediów.

Zwracają się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przeprowadzenie w Parku Węglińskim inwentaryzacji drzew oraz przyrodniczych gatunków chronionych, o dokonanie dokumentacji zdjęciowej pozostałych w parku drzew oraz o przeprowadzanie tam regularnych kontroli ilości drzew, aby w ten sposób zapobiec „bezwzględnemu niszczeniu przez właściciela unikatowych zasobów przyrody znajdujących się w Parku” – dodają w odezwie. Emilia Kalwińska

Co może powstać w Parku Węglińskim?

– Według projektu zmian w planie, przestrzeń pod lokalizację nowej zabudowy wyznaczona w południowo-zachodnim fragmencie parku (bliżej Bricomana – red.) to ok. 3300 m2. Nowy obszar możliwej zabudowy usługowej wyznaczono tak, by zminimalizować kolizję z istniejącym drzewostanem. Uwagi do projektu zmiany planu można wnosić w terminie do dnia 23 września 2019 r. – informuje Monika Głazik z biura prasowego ratusza.

Uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Kraśnickiej należy składać do 23 września na piśmie lub drogą elektroniczną (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) do Prezydenta Miasta Lublin, pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Park w rejestrze zabytków

Wielkość powierzchni zabudowy w przestrzeni zespołu dworsko-parkowego na Węglinie nie może być większa niż 10 % całej powierzchni parku, włączając w to istniejący budynek dworku. Zespół dworsko-parkowy na Węglinie, wpisany jest do lubelskiego rejestru zabytków (nr rejestru A/849, data wpisu 09.12.1982; w skład zespołu wchodzi dwór, spichlerz i park). Zgodnie z prawem wszelkie prace przy zabytku wpisanym do rejestru wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.