Pomagają maluchom z problemami

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie poszerzył ofertę. Trwają zapisy na organizowane w placówce dodatkowe zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania dla dzieci w wieku 0-7 lat z terenu powiatu.

Ruszył rządowy program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021, w ramach którego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie funkcjonuje wiodący ośrodek konsultacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjny. – Jest to jedyny w powiecie krasnostawskim tego typu ośrodek, prowadzący dodatkowe zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania dla dzieci w wieku 0-7 lat z powiatu krasnostawskiego – informuje Sławomir Kamiński, naczelnik wydziały oświaty w krasnostawskim starostwie.
Do kogo skierowany jest program? Z zajęć w ośrodku mogą korzystać dzieci z terenu powiatu krasnostawskiego w wieku 0-7 lat, posiadające jeden z wymienionych dokumentów: opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie od lekarza pediatry, u których występują schorzenia według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Co oferuje ośrodek? – Udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom – wylicza Kamiński. Ośrodek organizuje też wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach oświatowych oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Koordynuje też korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu. – Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, również w trakcie ferii szkolnych – podsumowuje Kamiński. (kg)