Potężny potencjał naukowy

KUL

16 października nowy rok akademicki zainaugurowały uroczyście dwie kolejne lubelskie uczelnie wyższe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie.
WSSP od 2000 r kształci rzesze studentów. Obecnie oferuje studia podyplomowe na 37 kierunkach, wśród których są tak popularne, jak kosmetologia czy dogoterapia. Studenci mogą korzystać z nauki w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na studiach magisterskich, licencjackich i podyplomowych. Uczelnia od lat współpracuje z wieloma zagranicznymi partnerami, oferując swoim studentom szeroki wachlarz praktyk i staży za granicą.

Studia 2+1

Znakomitą ofertą WSSP są studia w programie 2+1. W ramach tego programu studenci mają możliwość edukowania się przez dwa lata w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej i rok na uczelniach w Wielkiej Brytanii, z którymi współpracuje WSSP. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dwa dyplomy – ukończenia WSSP i uczelni brytyjskiej, co otwiera im większe możliwości zatrudnienia w krajach europejskich. Na WSSP od wielu lat kształci się grono studentów zagranicznych z tak odległych krajów, jak np. Indie, Japonia, Kazachstan czy Uganda, WSSP od początku prowadzi studia w języku angielskim. – Uczelnia rozwija się harmonijnie. W tym roku pozyskaliśmy więcej studentów niż przed rokiem. Obecnie kształcimy większą liczbę studentów na studiach stacjonarnych. To pozwala lepiej wykorzystać możliwości i potencjał uczelni. Od dłuższego czasu staramy się zainteresować naszą ofertą studentów zagranicznych. Oferta ta spotka się z żywym zainteresowaniem ze strony studentów pochodzących z najbardziej odległych krajów Azji, Afryki, Ameryki. Mamy także liczną grupę studentów z całej Europy – mówił prof. dr hab. Witold Kłaczewski, rektor WSSP.
O silnym „umiędzynarodowieniu” uczelni mówił również jej kanclerz, doc. Henryk Stefanek. – Nasza uczelnia, tak jak i miasto Lublin, jest przyjazna studentom zarówno z kraju, jak i zza granicy. Umiędzynarodowienie naszej uczelni sięga 80 procent studiujących. Dzięki studentom zagranicznym liczba studiujących w WSSP w tym roku wzrosła o 15 procent. Kierunki, jakie prowadzimy na uczelni, należą do atrakcyjnych, bowiem absolwentom łatwiej znaleźć pracę po zakończonej edukacji – podkreślał kanclerz H. Stefanek. Uroczystości inauguracyjne otworzył rektor uczelni, prof. dr hab. Witold Kłaczewski, który wręczył medale osobom zasłużonym dla WSSP. Najlepsi autorzy prac magisterskich i licencjackich otrzymali dyplomy gratulacyjne. Wykład inauguracyjny „Utwory Wincentego Pola w twórczości kompozytorów polskich” wygłosiła dr Grażyna Połuszejko, starszy kustosz Muzeum Lubelskiego. Na wszystkich rocznikach w WSSP studiuje łącznie blisko 2000 studentów. Kształcą się m.in. na kierunkach: fizjoterapia, turystyka i rekreacja, kosmetologia, wychowanie fizyczne (jedyny taki kierunek na lubelskich uczelniach) i filologia angielska. Zajęcia na WSSP odbywają się w jednym z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w Polsce. Uczelnia dysponuje aulą na 200 osób, gabinetami fizykoterapii, kinezyterapii, kosmetyki, biomechaniki, masażu, laboratorium chemicznym, pracowniami turystyki, hotelarstwa, gastronomii, geografii i informatyki. Na jej terenie znajdują się: sala gimnastyczna, siłownia, sale do aerobiku i ćwiczeń na trenażerach oraz sale ćwiczeń ruchowych i ogólnorozwojowych.

Bogu i Ojczyźnie

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego na KUL miała szczególny charakter, bo odbyła się na zakończenie obrad V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej „Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach”. – Zbliżająca się 100. rocznica powstania naszego Uniwersytetu jest okazją do święta dla całego środowiska akademickiego, ale skłania też do refleksji i analiz, by wnioski z nich płynące stały się pomocne w opracowywaniu koncepcji dalszego rozwoju uczelni. Chcę podkreślić, że mimo dynamicznie zmieniających się realiów nasze plany na przyszłość budowane będą niezmiennie zgodnie z dewizą wybraną przez ks. Idziego Radziszewskiego i zapisaną w Statucie KUL: Deo et Patriae („Bogu i Ojczyźnie”) – mówił ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL podczas uroczystości.
Obecnie KUL kształci studentów na 39 kierunkach studiów oraz w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych. Jego strukturę stanowi osiem wydziałów – siedem w Lublinie oraz wydział zamiejscowy w Stalowej Woli. W tym roku studia na pierwszym roku rozpoczęło ponad 3,3 tys. osób. Kadrę uczelni stanowi 1986 osób, w tym niemal 1100 nauczycieli akademickich, z których 430 to samodzielni pracownicy naukowi. Studia na KUL w tym roku, na wszystkich szczeblach kształcenia (studia I i II stopnia, jednolite magisterskie oraz doktoranckie) rozpoczęło niemal 4 tys. osób. Największą popularnością podczas tegorocznej rekrutacji cieszyły się kierunki od lat wybierane najchętniej: psychologia, filologia angielska, sinologia, prawo i bezpieczeństwo narodowe. Dobrze wypadły również: informatyka, ekonomia i filologia niderlandzka.
W tym roku akademickim KUL otworzył jeden nowy kierunek na studiach stacjonarnych II stopnia (policencjackich) – humanistykę cyfrową. – Są to studia interdyscyplinarne, łączące zagadnienia z językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, historii sztuki, bibliologii i informatologii oraz nauk o zarządzaniu. Absolwent kierunku to – w założeniu – humanista przygotowany do funkcjonowania w świecie cyfrowym, który poza umiejętnościami technicznymi świetnie rozpoznaje psychologiczne potrzeby komunikacji społecznej, potrafi pracować w zespole, zna prawo internetu i mediów – mówi Katarzyna Bojko z biura prasowego KUL. Mszy św. na rozpoczęcie uroczystości przewodniczył abp Gintaras Grušas, metropolita wileński, a tegoroczny wykład inauguracyjny: „Polska w postchrześcijańskiej Europie”, wygłosił prof. Wojciech Roszkowski. Na KUL-u studiuje obecnie ponad 12,5 tys. studentów, w tym ponad 1,7 tys. doktorantów oraz ponad 600 cudzoziemców, pochodzących m.in. z Ukrainy, Białorusi, Hiszpanii, Chin i Nigerii. Uniwersytet rozpoczął już przygotowania do świętowania obchodów swojego 100-lecia (w tym roku minęło 99 lat od powstania). W najbliższych planach inwestycyjnych uczelni jest budowa i modernizacja Biblioteki Uniwersyteckiej oraz przebudowa parteru Kolegium Jana Pawła II. Planowana jest także rozbudowa obiektów sportowych na Poczekajce, w tym budowa kortów tenisowych, sali do squasha i krytego boiska wielofunkcyjnego, a także całościowa rewitalizacja gmachu głównego. W bieżącym roku akademickim kontynuowane będą także projekty wspierające wejście studentów na rynek pracy, na które KUL otrzymał dodatkowe dofinansowanie, w ramach kilku konkursów. Dzięki nim studenci ostatnich lat studiów neofilologicznych, Wydziału Nauk Społecznych, prawa, prawa w biznesie, europeistyki, bezpieczeństwa narodowego, stosunków międzynarodowych oraz administracji mają możliwość praktycznego zastosowania akademickiej wiedzy i umiejętności podczas staży w firmach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
(EM.K.)