Powiat odpowiada poseł Hałas

Władze powiatu krasnostawskiego w piśmie liczącym jedenaście stron odpowiadają na pytania dotyczące szpitala, postawione przez poseł PiS Teresę Hałas, która zaniepokoiła się brakiem specjalistów w SP ZOZ, przeniesieniem oddziału pulmonologii czy szpitalnym długiem.

10 stycznia poseł Teresa Hałas wysłała do starosty Janusza Szpaka i dyrektora SP ZOZ Piotra Mateja kilka pytań dotyczących sytuacji krasnostawskiego szpitala. Tłumaczyła, że jest zaniepokojona tym, co dzieje się w klinice, „brakiem lekarzy specjalistów”, przeniesieniem oddziału pulmonologii z budynku tzw. starego szpitala i włączeniem go w strukturę aktualnie funkcjonującego oddziału wewnętrznego, czy długiem SP ZOZ. Poseł Hałas chciała też wiedzieć czy zarząd powiatu i dyrektor Matej wobec wielu potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców nie widzą potrzeby zakontraktowania usług takich jak: rehabilitacja wczesnoudarowa i opieka długoterminowa dla osób przewlekle chorych.
Na odpowiedzi nie trzeba było długo czekać. Zarząd powiatu zmieścił je w jedenastostronicowym piśmie, ale na potrzeby mediów komentarz w sprawie wystosował rzecznik starosty Sławomir Kamiński. – Nie ulega wątpliwości, iż sytuacja służby zdrowia nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce nie jest najlepsza i wymaga generalnych rozwiązań, ale jest to fakt powszechnie znany – pisze Kamiński i zapewnia, że sytuacja SP ZOZ „jest w pełni kontrolowana i w miarę możliwości stabilna, a w szczególności nie mamy do czynienia z opisaną przez Panią Poseł w piśmie sytuacją rzekomego braku specjalistów. Pragniemy z pełnym przekonaniem oświadczyć, iż każdy oddział szpitalny prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa”. Ponadto, zapewnia Kamiński, szpital spełnia wszelkie wymogi stawiane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach zakontraktowanych rodzajów świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z powiatu krasnostawskiego. „(…) każdy oddział szpitalny spełnia wymagane warunki, co więcej weryfikowane jest to na bieżąco przez NFZ, który nakłada na każdy podmiot leczniczy, w tym SPZOZ w Krasnymstawie, obowiązek w postaci stałego aktualizowania swojego potencjału kadrowego na portalu SZOI (System Zarządzania Obiegiem Informacji Narodowego Funduszu Zdrowia)” – tłumaczy rzecznik. Kamiński zauważa, że fakt poszukiwania specjalistów przez szpital wynika z potrzeby podwyższania jakości placówki, a nie z braku lekarzy. „Poza tymi działaniami SPZOZ jest aktywny, dokonując wielu przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych. Odnosząc się do zapytania dotyczącego przeniesienia oddziału pulmonologii z budynku tzw. starego szpitala i włączenia tego oddziału w strukturę aktualnie funkcjonującego oddziału chorób wewnętrznych, uprzejmie informujemy, że trwają prace analityczne nad takim rozwiązaniem, ale są one nadal w fazie wstępnych oszacowań”.
Odnosząc się do zadłużenia SP ZOZ Kamiński informuje, że przedstawia się ono następująco (dane na 12 stycznia 2017 r.): z tytułu kredytów – 25,1 mln zł, zobowiązania wobec starostwa powiatowego – 2,2 mln zł. „Szpital nie posiada żadnych zobowiązań wynikających ze stosunku pracy. Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, Urzędu Skarbowego – zobowiązania te regulowane są na bieżąco, w ustawowych terminach. Aktualnie nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych wobec dostawców gazu i energii elektrycznej. Pozostałe zobowiązania wobec dostawców (w tym leki, odczynniki, sprzęt medyczny i inne) wynoszą 2,3 mln zł” – czytamy. Rzecznik informuje też, że straty oddziału pulmonologii wyniosły w zeszłym roku 469 tys. zł. Poseł Hałas chciała też wiedzieć, jaki zysk uzyskałby szpital na wydzierżawieniu tzw. budynku „starego szpitala”? Według Kamińskiego to 752 tys. zł. Rzecznik zapewnia też, że w związku z przeniesieniem pulmonologii żaden pracownik kadry medycznej nie straci pracy. Na pytanie Hałas „Czy zarząd powiatu i dyrektor wobec wielu potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców nie widzą potrzeby zakontraktowania takich usług jak: rehabilitacja wczesnoudarowa; opieka długoterminowa oraz inne możliwości związane z opieką całodobową dla osób ciężko, przewlekle chorych?, Kamiński odpowiada tak: – Posiadamy w swych strukturach oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym, gdzie rehabilitacja wczesnoudarowa rozpoczyna się w drugiej dobie od powstania udaru. Posiadanie oddziału rehabilitacji w naszym szpitalu jest jak najbardziej zasadne jednak pozyskanie kadry, szczególnie lekarskiej, jest bardzo trudne by nie powiedzieć, że wręcz niemożliwe.
Rzecznik starosty zapewnia na koniec, że zatrudnienie kadry medycznej w SPZOZ w Krasnymstawie jest na poziomie optymalnym. – W przypadku lekarzy specjalistów oczekiwane jest zatrudnienie jednego lekarza specjalisty w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz dwóch lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych – podsumowuje. (kg)