Z prezydentem o kopalni

Stanisław Bodys, burmistrz Rejowca Fabrycznego, reprezentował Unię Miasteczek Polskich na spotkaniu prezydenta RP Andrzeja Dudy z szefami ogólnopolskich organizacji samorządowych. Dyskutowano o najistotniejszych kwestiach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce. Burmistrz wykorzystał okazję i zainteresował prezydenta projektem budowy kopalni Jan Karski na ziemi chełmskiej.

Stanisław Bodys jest wiceprezesem Unii Miasteczek Polskich. Oprócz niego w spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą uczestniczyli: Zygmunt Frankiewicz – prezydent Gliwic, reprezentujący Związek Miast Polskich, Marek Olszewski – wójt gminy Lublin, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Krzysztof Żuk – prezydent Lublina i wiceprezes Unii Metropolii Polskich oraz Olgierd Geblewicz – marszałek województwa zachodniopomorskiego, prezes Zarządu Związku Województw.
– Przedstawiliśmy prezydentowi Dudzie szereg problemów dotyczących zarówno spraw systemowych, jak też bieżących – mówi burmistrz Stanisław Bodys. – Była mowa o niekonstytucjonalnych zakazach ograniczania biernego i czynnego prawa wyborczego w kontekście projektu dwukadencyjności władz lokalnych. Przedstawiliśmy pakiet spraw związanych z finansami samorządów w tym słynnym art. 243, który ogranicza zaciąganie zobowiązań chociażby na wkład własny do projektów unijnych.
Burmistrz Bodys przedstawił natomiast wieloletni już postulat przeglądu prawa samorządowego w formie np. Komisji Kodyfikacji ustawodawstwa samorządowego w tym szczególnie dotyczących ustaw o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencjach oraz podatkach i opłatach lokalnych czy finansowania oświaty. Dodatkowo burmistrz Bodys w imieniu Unii Miasteczek Polskich zaproponował podjęcie tematu kategoryzacji gmin. To jeden z najstarszych postulatów jeszcze z początku reformy samorządowej, który nie doczekał się jak dotychczas debaty w celu wypracowania pożądanych regulacji prawnych.
– Dotychczasowy jednolity model gminy spowodował „uśrednienie zadań”. Od początku brak jest jednak należytego zróżnicowania prawnego gmin działających w różnych warunkach i obciążonych różnymi zadaniami w kontekście np. źródeł dochodów i kryteriów przydzielania subwencji – tłumaczy S. Bodys. – Dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu samorządów wskazują na potrzebę rozważenia zmiany koncepcji jednolitego modelu prawnego gminy w kierunku racjonalnej kategoryzacji samorządów szczególnie w obszarze rozwiązań ustrojowych, kompetencyjnych i finansowych.
Przedstawiając problemy miasteczek i gmin polskiej prowincji burmistrz Stanisław Bodys wręczył prezydentowi Andrzejowi Dudzie apel Samorządów Górniczego Obszaru Funkcjonalnego dla projektu budowy Kopalni Jan Karski, który jest szansą na nowe miejsca pracy dla mieszkańców Ziemi Chełmskiej, gdzie notuje się ponad 15-procentowe bezrobocie. – Powstanie kopalni dałoby duży impuls dla rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej – podkreśla S. Bodys. – W czasie dyskusji prezydent pytał o problemy, które napotyka ten projekt. Obiecał zainteresowanie, deklarując wsparcie dla powstania miejsc pracy i rozwoju takich obszarów jak właśnie Ziemia Chełmska, czy też cały podregion chełmsko-zamojski – dodaje burmistrz. (ptr)