Program bez Sielca

Na sesji radni przyjęli tzw. program rewitalizacji gminy Leśniowice, dzięki czemu najmniej rozwinięte miejscowości będą miały szanse na dotacje. Radna Monika Mazur ubolewała, że w dokumencie nie ujęto Sielca.

W sesji uczestniczył m.in. przedstawiciel Centrum Doradztwa Energetycznego w Mikołowie, które opracowało „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Leśniowice na lata 2016-2023”. Uchwalany podczas obrad dokument wskazuje miejscowości najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym. Jest niezbędny do aplikowania o dotacje na różnego rodzaju przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju zaniedbanych regionów. Zastrzeżenia do dokumentu radna Monika Mazur zgłaszała już na etapie jego przygotowywania. Wytykała błędy, ale najbardziej nie podobało się jej to, że w dokumencie nie ujęto Sielca. Argumentowała, że wieś obfituje w atrakcyjne miejsca, jak np. zabytkowa baszta, stary cmentarz prawosławny, kapliczka „na wodzie”, wymagające rewitalizacji.
– Gdyby ujęto to w programie rewitalizacji, to dostęp do dotacji byłby łatwiejszy – argumentowała radna Mazur z Sielca, ale głosowała „za” przyjęciem dokumentu.
W sesji uczestniczył po raz kolejny Sergiy Skrypka, dyrektor MPR Sarmatia, która budować ma rurociąg naftowy „Brody – Płock”, przebiegający m.in. przez gminę Leśniowice. Aby umożliwić inwestycję, radni przyjęli „Ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice”.
Podjęto też uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. (mo)