Proponują park naturalistyczny

Firma TBV, właściciel 105-hektarowej działki na górkach czechowskich, przedstawiła koncepcję utworzenia na 70% terenu, którego jest właścicielem „parku naturalistycznego”. Deweloper podtrzymał także deklaracje, że przekaże 75 hektarów miastu pod park za symboliczną złotówkę i wyłoży minimum 10 milionów złotych na realizację przedstawionego projektu.

Autorami projektu naturalistycznego parku są: znany lubelski architekt Bolesław Stelmach oraz Piotr Szkołut. Park miałby powierzchnię 85 hektarów, z czego 10 hektarów to miejski las do rekultywacji.

Idea parku oparta jest na trzech zasadniczych filarach: ochrona i udostępnianie walorów przyrodniczych, ekologia, rekreacja.

– Zatem w pierwszej kolejności chronimy obecne walory przyrody przez wyznaczenie stref ochronnych dla gatunków cennych do rozwinięcia w formalnie powołane obszary chronione. Staramy się wprowadzić rozwiązania pozwalające przetrwać populacji chomika europejskiego poprzez sztuczne utrzymanie upraw zbóż i specjalną pielęgnację terenów muraw. Kolejny punkt to ekologia realizowana poprzez stosowanie gatunków roślin nawiązujących do naturalnego siedliska czyli dążenie do uzyskania naturalnej równowagi w ekosystemie parku. Podejście ekologiczne przejawia się też w zakładanych kierunkach pielęgnacji terenu wykorzystujących niekonwencjonalne ekstensywne formy, np. wypas owiec oraz w wykorzystaniu retencji w gospodarowaniu wodami opadowymi. I wreszcie bogaty i wszechstronny program rekreacyjny skierowany do wszystkich mieszkańców Lublina – podkreślają autorzy projektu.

Po parku będzie można poruszać się po ścieżkach zbudowanych z proekologicznych, naturalnych materiałów. Projekt zakłada budowę po 5 km tras rowerowych i biegowych oraz 5-kilometrową pętlę nordic walking.

Koncepcja parku, poza rozbudowaną siecią tras, uwzględnia wiele innych form rekreacji, które zostały podzielone na cztery kategorie: aktywność (m.in.: place zabaw, wieża widokowa, skatesport, domek na drzewie, polana do puszczania latawców, miejsce piknikowe, miejsce do opalania, dog park), sport (boiska, ściana wspinaczkowa, park linowy), zdrowie (tor przeszkód, strefa workout, strefa crossfit), i kultura (amfiteatr, kino letnie, land art.).

Ponadto przewidziano sieć ścieżek o charakterze edukacyjnym poświęconym tematyce zarówno przyrodniczej, jak również zagadnieniom związanym z historia tego miejsca. Idea zakłada jak najmniejszą ingerencję w istniejącą zieleń. W ten sposób ochronione zostaną unikalne w skali europejskiej walory przyrodnicze. – To przede wszystkim suche doliny i wzgórza porośnięte roślinnością kserotermiczną od wschodu. Są one siedliskiem wspaniałej flory i fauny, szczególnie owadów i ptaków. Łąkowe wzgórza porośnięte są miododajnymi krzewami i ziołoroślami. Na zachodnich zboczach głównej doliny zachowały się jeszcze chronione rośliny, jak dzwonki – boloński i syberyjski czy lebiodka pospolita. Aby te unikalne wartości mogły służyć długo i wszystkim mieszkańcom miasta, planowane jest wyznaczenie siedmiu stref dostępu z parkingami i infrastrukturą sanitarną – dodają twórcy projektu.

Zarząd Spółki TBV wyraził pełne poparcie dla projektu parku naturalistycznego. Ponadto, firma w zamian za zmianę w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowana Przestrzennego (MPZP) miasta Lublin funkcji terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni około 30 ha, na funkcję mieszkalno-usługową, zgodnie z aktualnie wyłożonym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin, zobowiązała się do przekazania pozostałego obszaru górek, tj. 75 ha, na rzecz miasta pod park za symboliczną złotówkę, wskazując jednocześnie, że wartość rynkowa tego terenu wynosi ponad 50 mln zł. TBV jest gotowe wyłożyć także minimum 10 mln na przedstawiony projekt. Jednocześnie firma zaznacza, że warunkiem realizacji złożonych propozycji jest uzyskanie z miasta pisemnego zapewnienia, iż powstały park będzie stanowił w MPZP tereny rekreacyjne, przeznaczone na wypoczynek mieszkańców, bez możliwości przekształcenia ich w przyszłości na tereny inwestycyjne. KB

Znany lubelski architekt Bolesław Stelmach przedstawia koncepcję naturalistycznego parku