Prosimy o…

Kontynuujemy prezentację wniosków inwestycyjnych jakie do budżetu Lublina na 2017 rok zgłosiły lubelskie dzielnice. W sumie do ratusza wpłynęło ponad 500 propozycji, ale tylko nieliczne zostały uwzględnione w projekcie przyszłorocznego budżetu miasta. Jakie dzielnicowe wnioski uwzględnione zostaną w budżecie, ostatecznie rozstrzygnie się w grudniu, kiedy rada miasta przyjmie budżet Lublina na 2017 rok.
Czechów Północny: termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75; wykonanie remontu nawierzchni ulic Żelazowej Woli, Szwajcarskiej oraz części ulic Leszetyckiego i Zakopiańskiej; budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Żywnego, Melomanów z ulicą Koncertową; remont chodników pomiędzy: a) ulicą Koncertową a ulicami Sudecką, Karpacką, Świętokrzyską, b) ulicą Zelwerowicza z ulicami Sudecką, Karpacką, Świętokrzyską, c) ulicą Zelwerowicza a ulicami Sądecką, Beskidzką, d) ulicą Choiny z ulicami Beskidzką, Gorczańską; wykonanie parkingu z płyt ażurowych pomiędzy osiedlem Paderewskiego a ulicą Zelwerowicza; wybudowanie chodnika biegnącego od bocznego wyjścia/wjazdu ze Szkoły Podstawowej Nr 43 przy ogrodzeniu szkoły w kierunku parku Czechów Północ (obecnie jest tam wydeptana ścieżka); budowa chodnika przy ul. Koncertowej po prawej stronie od ulicy Zelwerowicza do skrętu w ulicę Harnasie; wykonanie prawoskrętu z ulicy Żywnego w ulicę Elsnera; wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Harnasie (od strony działki nr 19/1) w sąsiedztwie stacji trafo; wykonanie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 43 wielostanowiskowego parkingu (na placu za bramą wjazdową przed głównym wejściem do szkoły) z wydzieleniem 2 ciągów pieszych dla dzieci idących do i wracających ze Szkoły; remont ulicy Beskidzkiej (z remontem chodnika) pomiędzy ulicami Pienińską a Gorczańską; kompleksowa przebudowa terenu pomiędzy Przedszkolem Nr 75 i Gimnazjum Nr 16 z Szkołą Podstawową Nr 43 wraz z remontem chodników (uwzględniając poprawę odprowadzania wód opadowych), w tym budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 43 przy ul. Śliwińskiego w Lublinie; budowa ulicy Jurajskiej; montaż dodatkowej kamery monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 43, obejmującej nowo wybudowany plac zabaw oraz montaż tabliczki „Obiekt monitorowany”; przebudowa prawoskrętu z ulicy Szwajcarskiej w ulicę Choiny poprzez budowę dodatkowego pasa dla samochodów wyjeżdżających z osiedla im. I. J. Paderewskiego, remont chodnika stanowiącego dojście do Przedszkola Nr 75 od ulicy Żelazowej Woli; zaprojektowanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu na osiedlu Choiny; zadaszenie i oświetlenie boiska z bandami hokejowymi do bike-polo, znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 43 aby obiekt mógł być wykorzystywany przez cały rok; budowa ulic Halickiego i Barcickiego; doświetlenie ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Szwajcarskiej do ulicy Leszetyckiego (ze szczególnym uwzględnieniem odcinka na wysokości budynku Paderewskiego 14).
Czuby Południowe: wykup części prywatnej działki nr 105/44 przy ul. Bursztynowej 3 i organizacja na tym obszarze terenów sportowych i rekreacyjnych; modernizacja i zwiększenie pojemności pętli autobusowej przy ul. Filaretów; dokończenie budowy parku im. Jana Pawła II w Dzielnicy Czuby Południowe wg projektu z czerwca 2007 r.; realizacja na osiedlu Poręba parkingu strzeżonego w miejsce planowanego do likwidacji tymczasowego parkingu, położonego na terenie objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon ulic Bursztynowa i Szafirowa; wykonanie Stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego przy przystanku MPK „Szmaragdowa 02”; dokończenie przebudowy ul. Wyżynnej wg projektu z listopada 2009 r. wraz z remontem ulicy wewnętrznej Wyżynnej 8, 10, 12, 16, 18, 20 – wraz z zatokami postojowymi, remont ul. Na Stoku wraz z zatokami postojowymi. Oznakowanie pionowe i poziome ulic wg obowiązujących przepisów prawa; realizacja na terenie Dzielnicy Czuby Południowe pełnowymiarowego domu kultury lub realizacja na terenie osiedla PORĘBA obiektu usług kultury o powierzchni min. 300 m2; kompleksowa rozbudowa i modernizacja ciągów pieszych na os. WIDOK (Szmaragdowa 1, 4, 40, 44, 46, Turkusowa za kościołem); budowa około 80 miejsc postojowych na działkach nr 29/2 i 30/6, obręb 27 Rury Bonifraterskie z wygrodzeniem i oświetleniem; przebudowa systemu odprowadzania wody opadowej z wiaduktu zlokalizowanego w przebiegu ul. Jana Pawła II oraz jezdni na ul. Szafirowej na odcinku pod wiaduktem oraz wymytego ściekami deszczowymi terenu pod wiaduktem; remont sięgaczy ul. Szmaragdowej; wykreślenie z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przebiegu tzw. Trasy Zielonej przez Dzielnicę Czuby Południowe; realizacja stacji rowerowej przy ul. Granitowej – skrzyżowanie ulicy Granitowej i Agatowej; wykonanie latarni przy ul. Szmaragdowej 1; realizacja zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dot. ulicy Turniowej wg złożonego wniosku oraz zmiana przeznaczenia działki nr 100 obręb 27 Rury Bonifraterskie pod kątem miejsc postojowych.
Czuby Północne: remont nawierzchni na drodze dojazdowej do Szkoły Nr 42 przy ul. Rycerskiej polegający na: 1. wykonaniu dywanika asfaltowego ok. 60 mb, 2. wykonaniu fragmentu chodnika, 3. wykonaniu dwóch, trzech miejsc postojowych na trawniku pomiędzy dojazdem a chodnikiem, co umożliwi bezpieczne wysiadanie z samochodów odwożonym do szkoły dzieciom. Poprawi to zarówno bezpieczeństwo wszystkich poruszających się tamtędy osób, jak i estetykę otoczenia 4. wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Rycerskiej (Osiedla Błonie); wykonanie dywanika asfaltowego na ulicy Husarskiej – stan tej ulicy jest bardzo zły. Wykonanie nowego dywanika poprawi jakość tej ulicy na następne kilkanaście lub więcej lat. Wykonanie dywanika asfaltowego na ulicy oraz Dragonów. (Osiedla Błonie); przebudowa ulicy Hetmańskiej polegającą na wykonaniu w pasie drogowym po jej lewej stronie chodnika dla pieszych, po prawej stronie miejsc postojowych oraz nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni. Pozostawienie tej ruchliwej ulicy jako ciągu pieszo-jezdny stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, zwłaszcza dzieci uczęszczających tą drogą do Szkoły Podstawowej Nr 42, na boiska sportowe przy ul. Husarskiej i Herbowej, do biblioteki przy ul. Szaserów, na przystanki autobusowe czy do sklepów; wykonanie dywanika asfaltowego na ulicy Kawaleryjskiej od wjazdu z ulicy Armii Krajowej do budynku Kawaleryjska 10; dokończenie zadania: „Welopokoleniowy park rekreacyjno-wypoczynkowy” na dz. Nr 5/21 pomiędzy Zespołem Szkół Nr 10 a Przedszkolem Nr 31 – budowa kącika dla seniorów i tężni solankowej oraz małego amfiteatru (Osiedla Łęgi); budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tymiankowa i Jana Pawła II, co poprawi bezpieczeństwo komunikacji w tym rejonie (Osiedla Łęgi); przebudowa ul. Bocianiej, Tatarakowej i Tymiankowej oraz utworzenie dodatkowych miejsc postojowych – rozwiąże to choćby częściowo problem z parkowaniem samochodów, umożliwi bezpieczniejszy przejazd i poprawi estetykę osiedla. Wykonanie fragmentu chodnika wzdłuż ogrodzenia Przedszkola 31 (Osiedla Łęgi); wykonanie nowej nawierzchni chodnika w rejonie Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Biedronki. Umożliwi to bezpieczne poruszanie się wszystkim osobom przechodzącym w tym miejscu, a przede wszystkim dzieciom uczęszczającym do szkoły; budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Jana Pawła II na wysokości Domu Akcji Katolickiej. Jest to przejście wyjątkowo niebezpieczne, na którym doszło do kilku wypadków, w tym jednego śmiertelnego; budowa sygnalizacji świetlnej poprawi bezpieczeństwo na tej bardzo ruchliwej ulicy /Osiedla Ruta/ ;przebudowa ul. Jutrzenki połączona z wyprofilowaniem niebezpiecznego zakrętu w rejonie Wioski SOS oraz budowa wyniesionych progów spowalniających na ul. Jutrzenki. Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa w zakresie ruchu pieszego i kołowego na tej ulicy /Osiedla Ruta/; utworzenie nowych miejsc postojowych w kwadracie ul. Jana Pawła II – Filaretów – Watykańskiej. Intensywna zabudowa w tym rejonie skutkuje brakiem miejsc do parkowania /Osiedla Ruta/; instalacja kamer monitoringu wzdłuż ulicy Jutrzenki i Alei Marzeń w pobliżu sklepów monopolowych oraz miejsc uznanych przez Policję jako niebezpieczne /Osiedla Ruta/; porządkowanie terenu przed Przedszkolem nr 69 przy ul. Dziewanny 19 poprzez likwidację niebezpiecznych elementów betonowych, wykonanie chodnika będącego bezpiecznym dojściem do przedszkola oraz wykonanie schodów i barierek zabezpieczających (Osiedla Ruta); budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Nadbystrzycka i Romantyczna w celu poprawy bezpieczeństwa przechodzących tamtędy pieszych; podjęcie działań zmierzających do budowy miejsc postojowych przy ul. Przytulnej dz. Nr 71/4 obręb 27, ark. 25 (Osiedla Skarpa); budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Orkana z wykonaniem zjazdu dla osób niepełnosprawnych z osiedli Łęgi i Błonie, uruchomienie przejścia podziemnego pod ulicą Orkana przy ul. Kaczeńcowej i Szaserów. Likwidacja przejścia, na którym dochodzi do częstych wypadków (ostatnio w czerwcu br.), poprawi to bezpieczeństwo pieszych na tej ulicy (Inwestycja miejska); opracowanie projektu rewitalizacji wąwozu pomiędzy Czubami a LSM od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Armii Krajowej oraz realizacji projektu (Inwestycje wspólne dwóch dzielnic); remont chodnika oraz budowa oddzielnej ścieżki rowerowej w wąwozie pomiędzy LSM a Czubami w celu połączenia jej ze ścieżką przy ul. Nadbystrzyckiej do ul. Armii Krajowej (Inwestycje wspólne dwóch dzielnic); budowa w wąwozie pomiędzy LSM a Czubami kilku placów rekreacji z małą architekturą: np. ławeczki, stoliki szachowe (Inwestycje wspólne dwóch dzielnic); wprowadzenie do zagospodarowania terenu pomiędzy Wioską SOS a ul. Różaną – teren z konstrukcją stalową dz. Nr 26/2 obręb 30, ark. 4 (Inwestycje wspólne dwóch dzielnic); wykup działek pod inwestycję i kontynuacja inwestycji: Park Czuby im. Jana Pawła II, w części zachodniej w wąwozie pomiędzy Osiedlem Łęgi, a Osiedlem Świt /Inwestycje wspólne dwóch Dzielnic/. (EM.K.)
Pozostałe wnioski w kolejnych wydaniach
Nowego Tygodnia w Lublinie.