Przyjazne granice – projekt dla służb granicznych Polski i Ukrainy

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej i społecznej, fot. Marek Toporowski

Szkolenia z kompetencji miękkich, studia podyplomowe i działania naukowe – to główne efekty realizacji projektu „Współpraca regionów lubelskiego i łuckiego na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w obszarach transgranicznych”.

Projekt „Współpraca regionów lubelskiego i łuckiego na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w obszarach transgranicznych” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został wybrany do realizacji jako projekt szkoleniowo-naukowy w ramach Priorytetu „Granice”. Realizatorami projektu był Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska) i Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku (Ukraina).

Celem projektu było zacieśnienie współpracy pomiędzy regionami lubelskim (Polska) i łuckim (Ukraina) oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników służb granicznych, a także zapewnienie kompleksowej informacji niezbędnej do zarządzania granicą. Z tego też względu projekt otrzymał akronim „Friendly Borders”.

Dlaczego granica może być przyjazna? Granica jest przyjazna, gdy przekraczające ją osoby mogą liczyć na właściwe potraktowanie, a zarazem, gdy funkcjonariusz Straży Granicznej i Służby Celnej posiada wiedzę i kompetencje, aby rozpoznać ewentualne zagrożenia i odpowiednio na nie reaguje.

Pracownicy służb granicznych, w szczególności ci, którzy pracują bezpośrednio na granicy, spotykają się z różnymi trudnościami natury organizacyjnej, ale i międzyludzkiej, związanej z bezpośrednim kontaktem z osobami przekraczającymi granicę, nieraz posługującymi się innym językiem niż pracownik, lub zachowującymi się w sposób niezrozumiały dla niego. Dotyczy to osób pracujących po polskiej, jak i ukraińskiej stronie granicy.

Aby wspomóc te służby w wykonywaniu niełatwych przecież zadań, zorganizowano szkolenia z kompetencji interpersonalnych i społecznych prowadzone w grupach kilku – kilkunastoosobowych. Zostały one skierowane do 248 pracowników służb granicznych, zajmujących różne stanowiska i wykonujących różne zadania. Uczestnicy szkoleń mieli sposobność podnieść takie umiejętności, jak: praca w zespole, zarządzanie zespołem, nastawienie na działanie i orientacja na osiąganie rezultatów, a także: radzenie sobie ze stresem, organizacja własnego czasu, kontrola emocjonalna i inteligencja emocjonalna. Umiejętności te, jak podkreśla wielu uczestników szkoleń, bardzo przydadzą się w pełnieniu obowiązków zawodowych, a zarazem w życiu prywatnym. Szkolenia te zostały uzupełnione poprzez udział w indywidualnych treningach biofeedback. Szkolenia były prowadzone przez
doświadczonych psychologów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II. Spotkały się z żywym zainteresowaniem uczestników, co potwierdziło, że szkolenia z kompetencji miękkich są ważnym i oczekiwanym uzupełnieniem szkoleń branżowych.

Z kolei dwie edycje studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego były skierowane do osób, których obowiązki koncentrują się na zagadnieniu szeroko rozumianego border management. Było to sześćdziesięciu pracowników Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie oraz Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej z Polski oraz z Jednostki Straży Granicznej i Urzędu Celnego w Jagodinie z Ukrainy. Realizacja kompleksowego programu studiów w wymiarze 180 godzin, obejmującego dziewiętnaście wybranych tematów (m.in. Przywództwo w sytuacjach kryzysowych, Zagrożenia i kryzysy w cyberprzestrzeni, Gry strategiczne, Współpraca służb, instytucji i straży) została uwieńczona obroną prac dyplomowych z sukcesem.

Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, fot. Marek Toporowski

Przekazaniu służbom granicznym dodatkowej, kompleksowej informacji oraz podzieleniu się przez ich przedstawicieli swoją wiedzą służyły dwie konferencje – jedna w Tomaszowie Lubelskim w grudniu 2018 roku, a druga w Łucku (online) w listopadzie 2020 r. Do tego, owocem konferencji były dwie publikacje naukowe autorów polskich i ukraińskich – naukowców i praktyków. Ponadto, szczególnym wydarzeniem były badania ankietowe i wywiady przeprowadzone pod koniec 2019 roku na granicy polskiej i ukraińskiej w Dorohusku i Jagodinie, wśród łącznie 400 pracowników służb granicznych oraz osób przekraczających granicę. Po zakończeniu badań została przeprowadzona analiza wyników badań oraz przestawione zostały wnioski z nich płynące. Badania zostały opisane w publikacji naukowej, która będzie dostępna jako książka oraz w wersji elektronicznej.

Okładka publikacji zawierającej wyniki badań

 

Niniejszy  artykuł  został  przygotowany  przy  pomocy  finansowej  Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina  2014 – 2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i nie może być w żadnym przypadku traktowana  jako  odzwierciedlenie  stanowiska  Unii  Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

tekst sponsorowany

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here