Radni nie mieli wątpliwości

Rada Miasta jednogłośnie udzieliła Stanisławowi Bodysowi, burmistrzowi Rejowca Fabrycznego, absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku. Wcześniej, również bez głosu sprzeciwu, radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe.

Dochody budżetu miasta Rejowiec Fabryczny za ubiegły rok wyniosły 17 274 257 zł i zostały zrealizowane w 96,71 proc., natomiast wydatki – 16 603 722 zł i wykonano je w 93,75 proc. Budżet 2017 roku zakończył się nadwyżką w wysokości 670 535 zł, choć planowano o wiele niższą, na poziomie 150 000 zł

Dochody bieżące wyniosły 16 007 099 zł, natomiast wydatki stanowiły kwotę 15 859 799 zł. Zrealizowane dochody majątkowe wyniosły 1 267 158 zł, zaś wydatki – 743 923 zł. Zrealizowany budżet odnotował nadwyżkę operacyjną w wysokości 147 300 zł.

– Budżet w ubiegłym roku był dość trudny w realizacji – stwierdził na piątkowej (29 czerwca) sesji przewodniczący rady miasta Rejowiec Fabryczny, Robert Szwed. – Dochody bieżące w kilku pozycjach były kolejny już rok niższe od zaplanowanych o ponad 400 tys. zł. Dotyczyło to m.in. wpływów z podatku od spadku i darowizn, opłaty eksploatacyjnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych CIT, co do których miasto nie ma żadnego wpływu na poziom ich wykonania. Realizacja dochodów budżetu miasta z tytułu opłaty eksploatacyjnej zależy od wielkości wydobycia marglu przez miejscową cementownię, należącą do Grupy Ożarów S.A. Z kolei realizacja dochodów budżetu miasta z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, czyli CIT, jest uzależniona od wyniku finansowego największego płatnika tego podatku do budżetu miasta – właśnie Grupy Ożarów S.A.

W ubiegłym roku budżet miasta dołożył do oświaty ponad 1,7 mln zł. Fundusze własne budżetu miasta na wydatki związane z opieką społeczną wyniosły 0,9 mln zł. – Łącznie miasto do oświaty i pomocy społecznej dołożyło ponad 2,6 mln zł, co stanowiło blisko 37 proc. rocznych dochodów własnych – podkreśla R. Szwed. – Ubiegłoroczne całościowe wydatki budżetu na oświatę oraz pomoc społeczną wyniosły 11,9 mln zł, co stanowiło blisko 72 proc. wydatków ogółem. Należy też podkreślić wysoki poziom osiągniętych dochodów budżetu miasta z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – nieruchomości gruntowych. Do miejskiej kasy z tego tytuły wpłynął ponad 1 mln zł, a plan zakładał 400 000 zł. W 2017 roku, co warte podkreślenia, miasto nie zaciągało kredytów i pożyczek – wyjaśnia przewodniczący.

Radni nie mieli żadnych wątpliwości i jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe oraz udzielili burmistrzowi Stanisławowi Bodysowi absolutorium za wykonanie budżetu. Ich decyzję poprzedziła, jak co roku, obszerna prezentacja multimedialna dotycząca wykonania budżetu, a przygotowana i omówiona przez przewodniczącego Roberta Szweda.

Nieco wcześniej, bo na sesji 19 czerwca, rada miasta uchwaliła burmistrzowi wynagrodzenie miesięczne dostosowując je do nowych przepisów. Stanisław Bodys, który do tej pory zarabiał 9 240 zł brutto, od 1 lipca będzie dostawał pensję w wysokości 9 200 zł, minus składki ZUS i podatek. (s)