Radny Księżuk złamał prawo?

Powiatowy radny Mirosław Księżuk w oświadczeniach majątkowych nie ujawnił, że jest wiceprezesem stowarzyszenia Wspólny Krasnystaw, które prowadzi działalność gospodarczą. Nie podał też, czy z tego tytułu osiągnął dochód. Radny przekonuje, że świadomie o tym nie wspomniał, bo ma opinię prawną i w tym przypadku akurat nie musiał wspominać, że zasiada w zarządzie stowarzyszenia.

Mirosław Księżuk, wiceprzewodniczący rady powiatu krasnostawskiego, jednocześnie społeczny asystent posłanki Teresy Hałas, od kwietnia 2016 roku jest wiceprezesem stowarzyszenia Wspólny Krasnystaw, które od czerwca 2017 r. prowadzi działalność gospodarczą. W żadnym z wypełnianych co roku, a także na zakończenie i rozpoczęcie kadencji, oświadczeń majątkowych Księżuk nie wspomniał o tym, że zasiada w zarządzie stowarzyszenia, nie podał również informacji o osiąganych ewentualnych dochodach. Radny podpisał na każdym dokumencie klauzulę, że oświadczenie składa świadomie i przyjął informację, że za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. O tym, że Mirosław Księżuk w oświadczeniu majątkowym nie wpisał, iż zasiada w zarządzie stowarzyszenia, wie także zarząd powiatu i przewodniczący rady.

Innego zdania jest sam radny. – Mam dwie opinie prawne i z obu wynika, że nie muszę w oświadczeniu wpisywać, iż zasiadam w zarządzie stowarzyszenia Wspólny Krasnystaw – mówi Mirosław Księżuk. – Jedna jest opracowana przez radcę prawnego starostwa, druga zaś przygotowana przez mecenasa z zewnątrz.

Nie brakuje głosów, by sprawą zajął się wojewoda lubelski, a nawet prokuratura czy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Instytucje te powinny wyjaśnić, czy radny Księżuk rzeczywiście nie musi informować w oświadczeniu o tym, że jest wiceprezesem stowarzyszenia, która prowadzi działalność gospodarczą.

On sam tłumaczy, że oświadczenie majątkowe dotyczy majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową radnego, starosty, burmistrza, skarbnika i zawiera informacje o: zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych. W oświadczeniu ujawnia się też dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej czy też zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu, mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł i zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

– Analizując przepisy w moim przekonaniu nie byłem zobligowany ujawnienia w treści oświadczeń majątkowych informacji o fakcie pozostawania wiceprezesem stowarzyszenia Wspólny Krasnystaw ponieważ z powyższego tytułu nigdy nie uzyskałem jakiegokolwiek dochodu – przekonuje Mirosław Księżuk. – Stowarzyszenie Wspólny Krasnystaw, co prawda pozostaje podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, ale uzyskiwany dochód przeznacza na realizację celów statutowych, natomiast członkowie zarządu stowarzyszenia swoje funkcje sprawują społecznie i nie uzyskują dochodu.

Księżuk twierdzi, że w obecnym stanie prawnym nie istnieje oficjalna instrukcja do wypełniania oświadczenia majątkowego radnego powiatu, która pomogłaby rozstrzygnąć wiele problemów z tym związanych. – Konkludując, w moim przekonaniu złożone przeze mnie oświadczenia majątkowe zostały wypełnione w sposób prawidłowy i nigdy nie były kwestionowane przez organy dokonujące ich analizy w tym w szczególności właściwy Urząd Skarbowy – tłumaczy radny. – Podnoszone w anonimowych pismach zarzuty formułowane pod moim adresem mają na celu wyłącznie zdyskredytowanie mnie jako osoby sprawującej mandat radnego powiatu.

Mirosław Księżuk zapewnia również, że od kiedy piastuje funkcję wiceprezesa stowarzyszenie nie dostało żadnej dotacji z budżetu powiatu krasnostawskiego. s