Reklamacja na podstawie gwarancji

Robiąc zakupy, często wybieramy dany produkt tylko dlatego, że producent udziela nam na niego gwarancji. Błędnie wydaje się nam, że kupując towar bez gwarancji, nie będziemy mogli zgłosić reklamacji w przypadku wystąpienia wad produktu. W rzeczywistości jednak brak gwarancji nie pozbawia nas możliwości żądania naprawy lub wymiany wadliwej rzeczy. Czy w takim razie potrzebujemy w ogóle gwarancji?


Gwarancja to, obok rękojmi, podstawa złożenia reklamacji. Oznacza dobrowolne oświadczenie przedsiębiorcy dotyczące jakości towaru. Rękojmia za wady fizyczne rzeczy sprzedanej wynika z przepisów prawa i co do zasady na jej podstawie zawsze mamy możliwość żądania wymiany lub naprawy towaru, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (szerzej o uprawnieniach z tego tytułu pisaliśmy w artykule: „Rękojmia przy sprzedaży”, „Masz Prawo” 7). Udzielona gwarancja ma zaś charakter dodatkowego zobowiązania przedsiębiorcy względem kupującego.
Teoretycznie korzystniejsza dla kupującego jest rękojmia, gdyż wszystkie jej warunki są określone w przepisach prawa. Przedsiębiorca nie może zmieniać ich na niekorzyść konsumenta. W przypadku gwarancji jest inaczej. Zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy i uprawnienia konsumenta określa samodzielnie producent lub sprzedawca. Warunki powinny być określone w dokumencie gwarancji i mogą być mniej korzystne od regulacji ustawowych związanych z rękojmią. Z gwarancji warto skorzystać, jeżeli upłynął już dwuletni termin odpowiedzialności sprzedawcy wynikający z rękojmi. Zatem gwarancja jest korzystniejsza od rękojmi, jeżeli udzielono jej na okres dłuższy niż dwa lata. Zdarza się jednak, że w oświadczeniu gwarancyjnym nie jest podany okres ochrony, wówczas przyjmuje się, że wynosi on dwa lata od dnia wydania towaru konsumentowi.
Uprawnienia wynikające z gwarancji są niezależne od tych przysługujących w ramach rękojmi. W razie nieuwzględnienia naszych żądań opartych na jednej z podstaw reklamacji mamy prawo do dochodzenia roszczeń na podstawie drugiej. Nie możemy jednak dochodzić naszych uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji równocześnie. Wybór podstawy reklamacji należy zawsze do konsumenta i jest wiążący dla sprzedawcy. Przedsiębiorca nie ma prawa go ograniczać np. poprzez uzależnienie przyjęcia reklamacji od przedstawienia dokumentu gwarancji. Istotne przy tym jest, że w czasie gdy kupujący korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji, zawieszeniu podlega bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi, polegający na konieczności złożenia konkretnych żądań w ciągu roku od zauważenia wady. Do skutecznego zawieszenia biegu tego terminu wystarczające jest poinformowanie sprzedawcy o wadzie.
Przed dokonaniem reklamacji warto porównać uprawnienia przysługujące nam z tytułu rękojmi i gwarancji. Sprzedawcom zazwyczaj zależy, abyśmy korzystali z udzielonej przez nich gwarancji zamiast rękojmi. W ten sposób nierzadko przedsiębiorcy próbują ograniczać nasze uprawnienia, np. wyłącznie do możliwości żądania naprawy towaru, podczas gdy w ramach rękojmi możemy zawsze domagać się, obok naprawy towaru, jego wymiany, obniżenia ceny, a nawet czasami odstąpienia od umowy.
adwokat Łukasz Sygocki, tel: 692 342 829