RIO wskazuje zero, wiceprezydent przeprasza

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Chełma za 2021 rok. Wytknęła jedynie „bardzo niskie wykonanie budżetu obywatelskiego”, na który nie wydano ani złotówki. Radni z komisji rewizyjnej jednogłośnie zagłosowali za wnioskiem o udzielenie absolutorium prezydentowi Chełma.

Na komisji rewizyjnej radni rozpatrywali sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 r., a także informację o stanie mienia komunalnego, aby potem podjąć uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium prezydentowi Chełma. Marzena Guzowska, skarbnik Chełma, długo omawiała wykonanie budżetu za ubiegły rok. Informowała, że jego realizacja przebiegała prawidłowo, zarówno po stronie dochodów (wykonane w 100,04 proc.), jak i wydatków (wykonane w 91,15 proc.), a pozyskanie dotacji pozwoliło na realizację wielu przedsięwzięć. Skarbnik miasta stwierdziła, że dzięki „działaniom oszczędnościowym” rok 2021 zamknął się nadwyżką operacyjną wynoszącą 31 150 560,28 zł (wyższą w stosunku do roku 2020 o 17 877 490 zł). Deficyt nie wystąpił i w związku z tym nie było potrzeby emitowania obligacji w pełnej wysokości. Zadłużenie Chełma na koniec 2021 r. wyniosło 160 500 000 zł, tj. na poziomie spełniającym relacje wymagane ustawą o finansach publicznych.

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 r. Nie stwierdzono przypadków przekroczenia planu wydatków i naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ale RIO miała też uwagę: „Skład Orzekający oceniając wykonanie budżetu zwraca uwagę na bardzo niskie wykonanie budżetu obywatelskiego poniżej 5 proc. w stosunku do wielkości planowanych. Wiele zadań nie zostało w roku 2021 nawet rozpoczętych, a wykonane wydatki w odniesieniu do tych zadań z budżetu obywatelskiego wyniosły 0 zł…”. RIO przypomniała, że zgodnie z przepisami w miastach na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, a rada nie może usuwać ani zmieniać w stopniu istotnym wybranych do budżetu obywatelskiego zadań.

Radna Edyta Rożek dopytywała, na co wydano pieniądze przeznaczone na zadania z budżetu obywatelskiego, których ostatecznie nie zrealizowano. Skarbnik Guzowska odpowiedziała, że pieniądze z niezrealizowanych zadań przeznaczono na inne przedsięwzięcia lub wkłady własne do nich, w tym m.in. na dokończenie budowy Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej, krajowej „12”, przebudowę pływalni w SP nr 8, budowę niskoemisyjnego systemu transportu w ramach Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego. Urzędnicy po raz kolejny tłumaczyli się, że w realizacji zadań z budżetu obywatelskiego przeszkodził duży wzrost cen materiałów, co wymaga decyzji o zwiększeniu środków. Niezrealizowane zadania z budżetu obywatelskiego opiewają teraz na 4 mln zł.

Dyskusja na komisji zeszła też na ubytki w chełmskich ulicach i do tych kwestii odniosła się Dorota Cieślik, zastępca prezydenta Chełma.

– Mamy świadomość, że zaległości w budżecie obywatelskim są i nikt z nas nie jest z tego dumny, ale prowadzimy działania, aby pozyskać środki na to, co nie zostało zrealizowane – wiceprezydent Cieślik. – Mamy kłopoty z wykonawcami z powodu ilości prowadzonych prac i ze względu na koszty tych prac. Do tego dochodzą sytuacje, gdy nie zgłasza się wykonawca, a to wydłuża czas realizacji zadań. Przepraszamy też za dziury w drogach i prosimy o cierpliwość w tej kwestii. Zarówno zaległości w budżecie obywatelskim, jak i przechodzące do historii dziury w drogach postaramy się eliminować.

Ostatecznie radni komisji rewizyjnej sześcioma głosami „za” (Kamil Błaszczuk, Adam Kister, Piotr Krawczuk vel Walczuk, Joanna Lis, Agnieszka Ostrowska, E. Rożek), przy jednym wstrzymującym się (Agata Fisz) i braku sprzeciwu pozytywnie zaopiniowali sprawozdania dotyczące wykonania budżetu za 2021 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Radni komisji jednogłośnie, tj. siedmioma głosami „za”, opowiedzieli się za podjęciem uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium prezydentowi Chełma. mo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here