Rondo WOŚP zrodzone w bólach

Mało brakowało, a idea nadania chełmskiemu rondu imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ległaby w gruzach. Negatywna opinia miejskiego radcy prawnego, według której rondo przy Chełmskim Domu Kultury nie może nosić nazwy WOŚP, bo znajduje się na nazwanym już placu, zelektryzowała autorów tej inicjatywy obywatelskiej. Wielu obawiało się, że idea ta ze względów politycznych nie dojdzie do skutku, ale wtedy nieoczekiwanie prezydent Chełma wyszedł z propozycją – jak się okazało – nie do odrzucenia. I WOŚP znów połączyła wiele serc!

W 2020 r. Automobilklub Chełmski, od 17 lat tworzący miejski sztab WOŚP, złożył do ratusza wniosek o nadanie imienia WOŚP jednemu z miejskich rond lub skwerów. Grzegorz Gorczyca, prezes Automobilklubu, mówi, że po dwóch miesiącach otrzymał odpowiedź, z której wynikało, że nazwa WOŚP została wpisana do rejestru propozycji do wykorzystania w bliżej nieokreślonej przyszłości. Członkowie chełmskiego sztabu WOŚP wzięli sprawę w swoje ręce i przygotowali obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. 16 września br. komitet tej inicjatywy złożył projekt uchwały w sprawie nadania przez Radę Miasta Chełm rondu przy ChDK imienia WOŚP.

Był to wynik przeprowadzonej przez Automobilklub ankiety, w której chełmianie wskazali właśnie rondo przy ChDK. Do projektu dołączono m.in. obszerne uzasadnienie, podpisy 589 popierających go osób. W listopadzie br. Piotr Kowalewski, radca prawny UM Chełm, wydał opinię prawną co do zgodności projektu uchwały z obowiązującymi przepisami. Zaopiniował ją negatywnie: „Okoliczność, że w miejscu, w którym projektodawcy proponują usytuowanie Ronda im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znajduje się już Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego rzutuje na merytoryczną poprawność projektu. Projekt dotyczy bowiem nadania nazwy miejscu, które już posiada nadaną inną nazwę…”.

W swoim piśmie radca prawny powołuje się też na pisemny sprzeciw ks. Andrzeja Sternika wobec nadania rondu przy ChDK imienia WOŚP, tłumaczącego, że zakłóciłoby to harmonię z obowiązującymi przepisami i mogłoby się niepotrzebnie stać powodem napięć społecznych. Do tego dochodziła jeszcze opinia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w której akcentowano, że nazwa Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego jest nazwą historyczną i zgodną z zasadami ochrony zabytkowej dzielnicy Dyrekcja. Projekt uzyskał za to pozytywną opinię zespołu opiniującego nazewnictwo ulic, placów i innych miejsc publicznych. Według mecenasa najprostszym rozwiązaniem byłoby nadanie imienia WOŚP innemu chełmskiemu rondu, dotąd nienazwanemu.

Wobec tego, 22 listopada Longin Bożeński, przewodniczący Rady Miasta Chełm, przedłożył Mirosławowi Czechowi, przewodniczącemu komisji budżetu i rozwoju gospodarczego, oraz Stanisławowi Mościckiemu, przewodniczącemu komisji porządku publicznego i inwentaryzacji mienia komunalnego, obywatelski projekt uchwały w sprawie nadania rondu imienia WOŚP, a jednocześnie wniósł o jego odrzucenie z powodu niezgodności z prawem. Sprawę radni rozstrzygali 29 listopada najpierw na wspólnym posiedzeniu obu komisji, a potem na sesji rady miasta. G. Gorczyca w imieniu komitetu inicjatywy wniósł o przyjęcie uchwały w całości. Tłumaczył, że projekt uchwały nie dotyczy zmiany nazwy placu, ale nadania nienazwanemu rondu nowej nazwy. Zapewnił, że nie zawiera on wad prawnych, a był przygotowywany również przy pomocy prawników.

– Całokształt okoliczności towarzyszących procedowaniu projektu uchwały, chyba pierwszej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, pod którym podpisało się 589 mieszkańców miasta, pozwala przypuszczać, że urzędnikom wcale nie zależy na promowaniu odpowiedzialnych i szczytnych inicjatyw demokratycznych oraz aktywności obywatelskiej – stwierdził na G. Gorczyca wspólnym posiedzeniu komisji.

Do tematu odniósł się mecenas Kowalewski, zapewniając, że nikt nie blokuje inicjatywy, ale jedno miejsce nie może mieć dwóch nazw. Radni wysłuchali opinii i nie dyskutowali. Większość wyszła z założenia, że jest ryzyko, iż wojewoda też uzna uchwałę za wadliwą i ją unieważnieni. Prowadzący posiedzenie połączonych komisji Stanisław Mościcki zarządził głosowanie nad najdalej idącym wnioskiem formalnym L. Bożeńskiego o odrzuceniu inicjatywy obywatelskiej z uwagi na jej niezgodność z prawem. Za tym wnioskiem głosowało 6 radnych (L. Bożeński, M. Czech, A. Kister, P. Krawczuk-vel-Walczuk, I. Machowicz, Ryszard Dżaman). Przeciw byli: A. Fisz, K. Janicka, K. Błaszczuk, S. Mościcki. Od głosu wstrzymali się M. Baranowski, M. Kowalczuk, M. Sikora. Ale wkrótce potem nastąpił – jak to określił radny Marek Sikora – zwrot akcji jak w filmie o Jamesie Bondzie. Jakub Banaszek, prezydent Chełma, wniósł o wprowadzenie do porządku obrad komisji i sesji jeszcze jednego punktu tj. projektu uchwały w sprawie nadania rondu u zbiegu ulic: Lwowskiej, 15 Sierpnia i Alei 3 Maja, imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Radni przystali na to i odczytano treść projektu. Uzasadniano w nim, że skoro „z przyczyn natury prawnej brak jest możliwości przychylenia się” do przygotowanego przez komitet projektu uchwały, to „wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności zasadnym staje się przygotowanie projektu uchwały, który uhonoruje działalność charytatywną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. W dalszej części uzasadnienia wymieniono zasługi WOŚP.

– Poprzednie głosowanie pokazało, że jesteśmy w klinczu, a głosowanie na sesji mogło zakończyć się podobnie, ale teraz chcę usłyszeć, co o tej propozycji sądzi Grzegorz Gorczyca – stwierdził M. Sikora. – WOŚP i te wszystkie uratowane przez nią życia, zdrowia zasługują na to, aby w przyjaźni i zgodzie dyskutować o tym, jak ją uhonorować.

S. Mościcki zapytał, dlaczego wybrano akurat rondo u zbiegu ul. Lwowskiej, 15 Sierpnia i Alei 3 Maja.

– Jeśli decyzja będzie pozytywna, to mam nadzieję, że to rondo nie będzie tak wyglądało jak obecnie, a miasto znajdzie środki, aby stało się ono jednym z najbardziej reprezentacyjnych rond, by mogło godnie uhonorować WOŚP – stwierdził radny Mościcki, który przewodniczył posiedzeniu obu komisji. – Tak naprawdę jednak nie powinniśmy się sprzeczać, czy to ma być to, czy inne rondo, bo ważne, aby uszanować wysiłki WOŚP. Chciałbym jeszcze wiedzieć, skąd taka błyskawiczna reakcja?

Do odpowiedzi poczuł się wywołany prezydent Banaszek.

– Opinia mecenasa, że rondo wskazane przez komitet inicjatywy uchwałodawczej nie może nosić imienia WOŚP, jest jednoznaczna, a wiem, jak ważne dla mieszkańców jest uhonorowanie zasług fundacji – stwierdził J. Banaszek. – Ja sam byłem kiedyś wolontariuszem i wspieram WOŚP, nie afiszując się z tym. Stąd ten wniosek. Pojawiały się sugestie, że będziemy próbować torpedować społeczną inicjatywę dotyczącą nadania rondu imienia WOŚP, a ja uważam, iż idea ta jest słuszna.

Dlaczego akurat to rondo? Przede wszystkim ze względu na fakt, iż ten odcinek będzie kompleksowo przebudowywany. Powstanie tam południowa obwodnica Chełma, która stanie się kluczowym ciągiem komunikacyjnym. Rondo przejdzie modernizację i będzie prezentować odpowiedni poziom estetyczny. Czemu tak do tej pory nie jest? Mogłem zapytać o to samo przewodniczącego, który przez dwanaście lat był wiceprezydentem Chełma. Wprawdzie odpowiadał za oświatę, ale i tak, to ile robiło się za Pana czasów, a ile w ciągu ostatnich trzech lat, moglibyśmy otworzyć listę i porównywać. Nie chcę być jednak złośliwy. Nie upieram się, że musi być to akurat to rondo.

G. Gorczyca stwierdził, że zaproponowana lokalizacja bardzo mu się podoba i przyjął propozycję prezydenta.

– Nasz projekt jest prawidłowy i nie zawiera żadnych wad prawnych, ale skoro wysoka rada nie podziela naszego stanowiska, to bardzo cieszymy się z inicjatywy prezydenta – stwierdził. G. Gorczyca. – Nam nie chodzi o upór czy chęć konfrontacji, ale o to, aby rondo w Chełmie nosiło nazwę WOŚP.

Radni większością głosów pozytywnie zaopiniowali wniesiony przez prezydenta Chełma projekt uchwały. Zaraz potem była sesja i ostateczne głosowania w tej sprawie. Przed ich rozpatrzeniem radni raz jeszcze wysłuchiwali argumentów mecenasa Kowalewskiego i G. Gorczycy, przytaczających przykłady lokalizacji placów, rond z kraju. M. Baranowski przypomniał, że na komisji wypracowano już kompromis, a dalej brnie się w rozważania, prosząc, aby w tej patowej sytuacji wsłuchać się w jego głos rozsądku. Przewodniczący Bożeński stwierdził, że to raczej „głos wołającego na puszczy”, przypominając, iż najpierw musi być przegłosowana uchwała w sprawie odrzucenia projektu obywatelskiego z uwagi na jego niezgodność z prawem.

Za odrzuceniem głosowało 10 radnych (L. Bożeński, M. Czech, A. Kister, M. Kowalczuk, P. Krawczuk-vel-Walczuk, J. Lis, I. Machowicz, A. Ostrowska, D. Rybaczuk, S. Mościcki). Przeciw byli: A. Fisz, P. Jabłoński, K. Janicka, M. Sikora, a od głosu wstrzymali się M. Baranowski, K. Błaszczuk, T. Otkała. Z kolei za uchwałą w sprawie nadania imienia WOŚP rondu u zbiegu ulic Lwowskiej, 15-Sierpnia i al. 3-Maja głosowało 12 radnych (M. Baranowski, K. Błaszczuk, A. Fisz, P. Jabłoński, K. Janicka, M. Kowalczuk, P. Krawczuk-Vel-Walczuk, J. Lis, I. Machowicz, S. Mościcki, T. Otkała, M. Sikora. Przeciw byli: L. Bożeński, M. Czech, A. Kister. Od głosu wstrzymały się A. Ostrowska i D. Rybaczuk. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here