Sąd rozstrzygnie

Prokuratura Rejonowa w Chełmie zaskarżyła sześć punktów regulaminu utrzymania czystości i porządku gminy Kamień, uznając, że stanowią naruszenie prawa. Samorządowcy z gminy Kamień cztery z nich chcą w związku z tym zmienić, ale w przypadku dwóch pozostałych obstają przy swoim. Sprawę przekazano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

23 czerwca ub.r. Rada Gminy Kamień przyjęła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku. Została ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i weszła w życie 1 września ub.r. Pod koniec października ub.r. wojewoda lubelski zgłosił uwagi do przyjętego regulaminu, wnosząc o dokonanie w nim zmian. W związku z tym Rada Gminy Kamień pod koniec grudnia ub.r. zmieniła regulamin. Z kolei 23 marca br. wpłynęła skarga wniesiona przez Prokuraturę Rejonową w Chełmie.

Zarzucono w niej, że uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Kamień w sześciu punktach została wydana z istotnym naruszeniem prawa. Chodzi o punkty dotyczące ograniczenia możliwości przeprowadzenia napraw samochodowych poza warsztatami naprawczymi do drobnych napraw, a także zobowiązania osób posiadających zwierzęta domowe do zapewnienia im właściwej opieki i ochrony oraz do utrzymywania ich w sposób nie stwarzający uciążliwości dla otoczenia oraz zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi (z ustawy wynika nakaz szczegółowego określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a według skarżącego nie realizuje go użycie zwrotu „niedookreślonego” jakim jest „właściwa opieka”).

Zaskarżono też punkt regulaminu dotyczący zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej psa oraz umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki ostrzegawczej. Kolejne zaskarżone punkty regulaminu dotyczą nakazu prowadzenia psów na smyczy, zobowiązań właścicieli lub opiekunów zwierząt domowych do natychmiastowego usunięcia pozostawionych przez nie zanieczyszczeń na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku, a także regulacje określające usytuowanie uli pszczelich. Kwestie zawarte w skardze z prokuratury podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kamień omówił jeden z urzędników.

Tylko radna Agnieszka Poźniak zapytała, czy wcześniej do gminy docierały tego typu zastrzeżenia do regulaminu. Dyskusji nie było. Samorządowcy z gminy Kamień cztery z sześciu zarzutów ze skargi uznali za zasadne i zobowiązują się zmienić dotyczące ich zapisy w regulaminie. Z dwoma zastrzeżeniami się jednak nie zgadzają. Dotyczy to punktu o przeprowadzeniu napraw samochodowych poza warsztatami naprawczymi, a także zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej psa.

Radni gminy Kamień jednogłośnie podjęli uchwałę przekazując do WSA w Lublinie skargę z Prokuratury Rejonowej w Chełmie wraz z odpowiedzią na nią. Rada gminy wniosła o oddalenie skargi w dwóch punktach oraz o uwzględnienie skargi w czterech punktach, a także o przeprowadzenie rozprawy. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here