Skanalizują 135 gospodarstw

Podłączenie kanalizacji do 135 gospodarstw w miejscowości Suchodoły planuje gmina Fajsławice. – Celem inwestycji jest poprawa warunków gospodarczo-społeczno-przyrodniczych naszej gminy – mówi Tadeusz Chruściel, wójt Fajsławic.

Kilkanaście dni temu gmina Fajsławice podpisała umowę na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Suchodoły”. Projekt współfinansowany jest w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonawcą prac będzie firma Urtech z Warszawy oraz Robert Ulanicki z Łazów. Planowane jest podłączenie do kanalizacji 135 gospodarstw. W pierwszym etapie 36 (do 1 czerwca 2018 r.), w drugim 99 (do 1 czerwca 2019 r.). W ramach realizacji projektu wykonana zostanie m.in. rozbudowa istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie wsi Suchodoły poprzez budowę dwóch kolektorów podciśnieniowych i włączenie ich do istniejącej kanalizacji w Fajsławicach i Woli Idzikowskiej. – Utworzenie systemu sieci rur, kolektorów, przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych przyczyni się do bezpiecznego odprowadzania wód zużytych, do miejsca ich zagospodarowania, jakim jest oczyszczalnia ścieków w Fajsławicach – informuje Tadeusz Chruściel, wójt Fajsławic. – Celem inwestycji jest poprawa warunków gospodarczo-społeczno-przyrodniczych naszej gminy, a rozbudowa sieci kanalizacyjnej będzie nie tylko z korzyścią dla środowiska, ale również podwyższeniem standardu, wygody i jakości życia mieszkańców. Przyłączenie kolejnej miejscowości do sieci kanalizacyjnej, przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji do gleby zagrażających zdrowiu i życiu ludzi – podkreśla. (kg)