Społeczników jak na lekarstwo

Lubelski ratusz przedłużył rejestrację kandydatów do rad dzielnic aż do 15 lutego. W wielu częściach Lublina brakuje chętnych do bycia dzielnicowymi radnymi.


Do piątku, 8 lutego brakowało kandydatów w szesnastu obwodach: nr 1 w dzielnicy Czechów Południowy, nr 3 w dzielnicy Czechów Południowy, nr 3 w dzielnicy Czechów Północny, nr 3 w dzielnicy Czuby Północne, nr 1 w dzielnicy Hajdów-Zadębie, nr 1 w dzielnicy Kalinowszczyzna, nr 2 w dzielnicy Ponikwoda, nr 6 w dzielnicy Rury, nr 2 w dzielnicy Tatary, nr 3 w dzielnicy Tatary, nr 4 w dzielnicy Tatary, nr 2 w dzielnicy Węglin Południowy, nr 1 w dzielnicy Wrotków, nr 2 w dzielnicy Wrotków, nr 3 w dzielnicy Wrotków, nr 1 w dzielnicy Za Cukrownią

Dodatkowa rejestracja kandydatów w tych. obwodach odbywać się będzie w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w ratuszu przy placu Łokietka 1, pokój nr 3 w następujących terminach: 11 lutego w godz. od 16.00 do 18.00, 12 lutego w godz. od 15.00 do 16.30 oraz 13, 14 i 15 lutego w godz. od 15.00 do 16.30.

W Lublinie mamy 27 rad dzielnic

Do ich obowiązków należy: wyrażanie opinii mieszkańców dzielnicy wobec organów Miasta Lublin, wnioskowanie we wszystkich sprawach mających istotne znaczenie dla mieszkańców dzielnicy, wyrażanie opinii oraz przedkładanie wniosków dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta Lublin działających na terenie dzielnicy, opiniowanie funkcjonowania komunikacji na terenie dzielnicy, zgłaszanie uwag i wniosków do projektów planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dzielnicę lub jej część, zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących sprzedaży miejskich nieruchomości gruntowych na terenie dzielnicy, współpraca z komisjami rady miasta, a zwłaszcza opiniowanie spraw dotyczących dzielnicy, kierowanych do rozpatrzenia przez komisje Rady Miasta Lublin.

Także stały kontakt z mieszkańcami, m.in. poprzez dyżury członków rady, współpraca z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie dzielnicy, współpraca z podmiotami i instytucjami w sprawach rozwiązywania istotnych problemów dzielnicy, podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, przyrody oraz zieleni na terenie dzielnicy, współdziałanie z organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w tworzeniu na terenie dzielnicy świetlic i klubów osiedlowych dla dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców, współpraca z radnymi rady miasta, informowanie mieszkańców o sprawach związanych z dzielnicą, inicjowanie i organizowanie aktywności społecznej mieszkańców dzielnicy, rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego w dzielnicy: festynów i kół zainteresowań, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy życia mieszkańców dzielnicy, przyjmowanie wniosków i skarg mieszkańców dotyczących dzielnicy, opiniowanie nazw i zmian nazw ulic. opiniowanie planowanych inwestycji na terenie dzielnicy, współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych. (EM.K.)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here