Sprawdź, co planują w twojej okolicy

Prezentujemy kolejne założenia dla poszczególnych dzielnic wynikające z przyjętego na początku lipca studium zagospodarowania przestrzennego. To już ostatnia część naszego cyklu.

WROTKÓW: polepszenie dostępności komunikacyjnej w ramach dzielnicy i z dzielnicami sąsiednimi; korekta przebiegu i klasy ul. Uhorczaka; aktywizacja gospodarcza- usługi- kontynuacja funkcji dla zapewnienia miejsc pracy w mieście; utrwalenie terenów usług, w tym usług publicznych wewnątrz terenów intensywnej urbanizacji; utrwalenie terenów zieleni wewnątrzosiedlowej oraz ogrodów działkowych przy ul. Zemborzyckiej; wprowadzenie funkcji mieszkaniowo/ usługowych w kwartale ulic: Diamentowa, Uhorczaka, Zemborzycka; ochrona doliny rzeki Bystrzycy w ramach ESOCH.

ZA CUKROWNIĄ: wzmocnienie funkcji ekologicznych i rekreacyjnych w dolinie Bystrzycy; polepszenie dostępności komunikacyjnej z pozostałymi dzielnicami, w tym wzmocnienie komunikacji zbiorowej; ustalenie terenów aktywizacji gospodarczej dla zapewnienia miejsc pracy w mieście, usługi-rekreacja/sport – kontynuacja funkcji; ustalenie lokalizacji obiektu handlowego wielkopowierzchniowego oraz terenów zabudowy wielorodzinnej (na pd. od trasy zielonej); wprowadzenie Strefy Ochrony Widoków w ramach doliny rzeki Bystrzycy; wyznaczenie systemu reprezentacyjnych alei miejskich – ul. Muzyczna, Al. Zygmuntowskie, ul. 1 Maja, ul. Dworcowa; wprowadzenie w bezpośrednim sąsiedztwie Zintegrowanego Dworca Metropolitalnego zabudowy śródmiejskiej i funkcji centrotwórczych.

ZEMBORZYCE: wzmocnienie funkcji ekologicznych ESOCH – zachowanie i wykorzystanie walorów krajobrazowych doliny Bystrzycy; polepszenie dostępności komunikacyjnej – uwzględnienie infrastruktury komunikacyjnej umożliwiającej rozwój dzielnicy – ulica o przebiegu równoleżnikowym uzupełniająca układ komunikacyjny dzielnicy (obecnie brak takiego połączenia); rozwój i wzmocnienie terenów sportu i rekreacji nad Zalewem oraz w dolinie rzeki Bystrzycy; prowadzenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Uroczysko Krężnickie” (usankcjonowanie zapisów obowiązującego mpzp); propozycja rozwoju funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności (wzdłuż ul. Krężnickiej) oraz wzmocnienie i rozwój funkcji mieszkaniowych wzdłuż ul. Janowskiej; uwzględnienie i wzmocnienie ochrony Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wraz z terenem Starego Gaju i Zalewem Zemborzyckim.

Opracował Grzegorz Rekiel