Starostwo zamyka się

Od 20 kwietnia do 4 maja starostwo w Krasnymstawie zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów, z wyłączeniem dwóch wydziałów.

17 kwietnia Andrzej Leńczuk, starosta krasnostawski, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego interesantów i pracowników starostwa, podjął decyzję o zamknięciu placówki dla interesantów.

– Od 20 kwietnia do 4 maja starostwo powiatowe w Krasnymstawie będzie wykonywało zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów za wyjątkiem zadań wykonywanych przez: wydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami w zakresie obsługi wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz gestorów uzgadniających sieci uzbrojenia terenu oraz wydział architektury i budownictwa w zakresie obsługi jednostek projektowych – czytamy w zarządzeniu.

Warunkiem koniecznym jest jednak uprzednie telefoniczne uzgodnienie z pracownikiem starostwa daty i godziny osobistej wizyty. – Załatwianie spraw i udzielanie informacji, poza wyżej wymienionymi zadaniami odbywać się będzie telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz za pośrednictwem operatora pocztowego – zdecydował starosta.

Tel. do starostwa: 82 576 52 11 (do 13), wydział geodezji – numery wewnętrzne od 170 do 177, wydział architektury i budownictwa – numery wewnętrzne od 110 do 113. (k)