Studia przygotowują do pracy

Uniwersytet Przyrodniczy oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymały certyfikaty „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” na rok akademicki 2016/2017.
Program certyfikacyjny „Dobra Uczelnia…”, prowadzony przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu, ma na celu popularyzowanie oraz wyróżnianie dobrych wzorców w szkolnictwie wyższym w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Uczelnie, którym przyznano ten certyfikat, zostały poddane wnikliwej analizie dotyczącej m.in. funkcjonowania na rzecz absolwentów, dostosowania programów nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych czy współpracy uczelni z pracodawcami. W całej Polsce certyfikatem „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” będzie mogło posługiwać się tylko 15 uczelni.
– Dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymanie tego certyfikatu jest potwierdzeniem kształcenia absolwentów dobrze przygotowanych do startu na rynku pracy – mówi Agnieszka Wasilak, kierownik Biura Promocji Uczelni UP.
Uczelnia prowadzi szereg działań, które mają ułatwić studentom i absolwentom odnalezienie się na rynku pracy. Na przykład przy powoływaniu nowego kierunku studiów prowadzone są szerokie konsultacje z pracodawcami, a wśród wymaganej dokumentacji są listy od przedsiębiorców. Ze względu na typ uczelni większość kierunków studiów opiera się na aktywnej pracy studenta w ramach warsztatów czy zajęć w laboratoriach, ze szczególnym uwzględnieniem wyjazdów terenowych. Ponadto organizowane są spotkania z przedsiębiorcami w ramach konferencji dotyczących jakości kształcenia na wydziałach, jak cykl spotkań w listopadzie 2015 na Wydziale Agrobioinżynierii, na których to spotykali się interesariusze zewnętrzni (przedsiębiorcy, instytucje państwowe zainteresowani daną tematyką studiów) ze studentami.
– Mamy też przedstawiciela Biura Karier Studenckich w Klubie Pracodawców Miejskiego Urzędu Pracy – dodaje A. Wasilak. – Biuro Karier Studenckich oferuje także poradnictwo zawodowe również dla absolwentów.
W ramach studiów można zdobyć dodatkowe certyfikaty i uprawnienia (np. Certyfikat AutoCAD rysowanie 2D, modelowanie 3D, Certyfikat Inventor Professional – modelowanie części i zespołów, Certyfikat „Audytor wewnętrzny HACCP”). Organizowane są również wizyty w firmach i instytucjach zgodnych z programem kształcenia (np. studentów kierunku geodezja i kartografia z wizytą w kopalni Bogdanka, studenci kierunku bezpieczeństwo i higiena praca w firmie Herbapol, Wydział Inżynierii Produkcji: Gravit, Agro-Pol S.A., Ursus, Viessmann).

Podwójnie wyróżniona WSEI

Ponadto Akademickie Centrum Informacyjne od 2005 roku prowadzi projekt certyfikacji niepublicznych szkół wyższych „Wiarygodna Szkoła”. Wyróżniane są w nim uczelnie, które funkcjonują w zgodzie z prawem, dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną i zapewniają właściwe warunki studiowania. WSEI otrzymała też ten certyfikat.
– Przyznanie Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie po raz kolejny tych certyfikatów jest przede wszystkim potwierdzeniem, że nasza koncepcja kształcenia znajduje uznanie nie tylko w oczach studentów, którzy chętnie i licznie podejmują u nas studia, ale jest też doceniana przez zewnętrzne, autonomiczne instytucje akredytujące, certyfikujące i oceniające jakość kształcenia – uważa Teresa Bogacka, Kanclerz WSEI.
WSEI w Lublinie wyposaża absolwentów nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim w w umiejętności praktyczne. Dlatego nieustannie ulepszany jest programy nauczania, aby studiowanie tutaj odpowiadało na bieżące i przyszłe potrzeby rynku pracy na Lubelszczyźnie, w Polsce i w Europie.
W ocenie ekspertów zewnętrznych WSEI wzorcowo wprowadza innowacyjne rozwiązania wypracowane w projektach badawczych i rozwojowych dla podnoszenia jakości edukacji, w szczególności kształcenia praktycznego. – Uczelnia wykształciła już przeszło 30 tysięcy wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Ponad 90 procent naszych absolwentów pracuje. Cieszy nas to, że potrafią i mogą w swoim życiu zawodowym wykazać się kreatywnością i przedsiębiorczością – dodaje Teresa Bogacka.MG