Z Szackiem i Lubomlem po pieniądze

Miasto Włodawa uczestniczy aż w pięciu projektach, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W tej sprawie, we włodawskim ratuszu, podpisane zostały porozumienia z partnerami z Szacka i z Lubomla na Ukrainie.

Pierwszy projekt „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej polsko-ukraińskiego pogranicza oraz zastosowanie niskoemisyjnych systemów transportu” realizowany będzie z gminą Szack. Jego celem jest przebudowa dróg lokalnych w Szacku oraz we Włodawie w celu poprawy dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa dla mieszkańców obu gmin. Po stronie polskiej planowana jest przebudowa ulic: Wspólnej, Szpitalnej i Saperów. Prace dotyczyć będą m.in. naprawy nawierzchni i instalacji oświetlenia. Przy ulicy Wspólnej powstanie również ścieżka rowerowa, przy której ustawione zostaną ławeczki i tablice z planem miasta. Planowany jest również zakup elektrobusów. Wartość projektu po stronie polskiej to 1 mln 763 tys. 750 euro.
– Jeżeli udałoby się w ramach dofinansowania zakupić elektryczne busy, uruchomilibyśmy w mieście komunikację miejską, a być może nawet podmiejską, ale do tego potrzebne byłoby porozumienie z gminą Włodawa – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. – Z kolei do przebudowy ulic Wspólnej czy Saperów chyba nie trzeba nikogo zachęcać, wszyscy wiemy, jak niezbędna jest ta inwestycja.
Kolejny projekt „Na szlaku trzech kultur – odnowienie zabytkowego centrum Włodawy oraz Lubomla” realizowany będzie we współpracy z ukraińskim Lubomlem. Dotyczyć będzie przebudowy zabytkowego Rynku Włodawy czyli Czworoboku oraz parku Michaiła w Lubomlu. W wyniku realizacji projektu oba obiekty historyczne mają zamienić się w miejsca codziennych spotkań mieszkańców i organizacji wydarzeń kulturalnych. Wokół Czworoboku zostaną wyremontowane min. drogi, parkingi i chodniki. Projekt zakłada również budowę m.in. Fontanny Trzech Kultur oraz amfiteatru w dziedzińcu Czworoboku. Pojawią się nowe drzewa i trawniki oraz iluminacja samego Czworoboku. Wartość projektu po stronie polskiej to 2 mln 14 tys. 500 euro.
Liderem trzeciego projektu „Jezioro Świteź i Mickiewicz: Poprawa atrakcyjności turystycznej Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez wzmocnienie współpracy kulturalnej i promocji dziedzictwa kulturowego” jest gmina Szack. Celem projektu jest rozwój potencjału turystycznego w regionie przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez wzmocnienie powiązań kulturowych i współpracy, promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego związanych z Adamem Mickiewiczem. We Włodawie w ramach projektu przewidziana jest modernizacja Włodawskiego Domu Kultury, amfiteatru oraz zakup sprzętu elektronicznego i tzw. bibliobusa dla włodawskiej biblioteki. Organizowane będą również dwie nowe imprezy kulturalne we Włodawie o charakterze transgranicznym. Pierwsza to „Trójstyk literacki” w Miejskiej Bibliotece Publicznej, którego celem będzie popularyzacja klasycznych dzieł, a także literatury pogranicza wschodniego. W jego ramach odbywać się będą sesje popularnonaukowe, spotkania z lokalnymi twórcami oraz promocje nowości wydawniczych z zakresu literatury pogranicza. Drugą propozycją będzie „Przegląd filmów oraz spektakli teatralnych z Pogranicza”, który będzie wyjątkową okazją do spotkania z ukraińską i białoruską kulturą oraz bliższego poznania naszych sąsiadów. Wartość projektu po stronie polskiej to 649 tys. 438 euro.
Oddzielny projekt, wspólnie ze swoim odpowiednikiem w Lubomlu, przygotowało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. we Włodawie. Zakłada on modernizację włodawskiej oczyszczalni ścieków oraz zakup pojazdów do czyszczenia kanalizacji oraz wywozu odpadów.
– Modernizacja oczyszczalni pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, co w przyszłości może przełożyć się na cenę ścieków socjalno-bytowych – wyjaśnia prezes spółki Hubert Ratkiewicz.
Piąty projekt realizowany we współpracy z Białorusią dotyczy doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych. Uczestniczą w nim wszystkie gminy z terenu powiatu włodawskiego oraz włodawskie starostwo. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia możliwa będzie budowa nowego garażu dla włodawskiego OSP. Sekcja nurkowa otrzyma nowoczesny sprzęt, który pozwoli na sprawniejsze przeprowadzanie akcji ratujących życie.
Podczas spotkania w ratuszu podpisano również wspólny projekt muzeum na modernizację włodawskiej synagogi oraz remont kościoła rzymskokatolickiego p.w. św. Trójcy w Lubomlu na Ukrainie.
– Program Współpracy Transgranicznej daje duże możliwości realizacji wspólnych projektów z partnerami z Ukrainy i Białorusi. Nasz aktywny udział w aż pięciu zgłoszonych projektach to efekt podpisanych w tej kadencji porozumień z miastami partnerskimi – mówi burmistrz Muszyński. – Jest to o tyle istotne, że dofinansowanie każdego z tych projektów może wynieść nawet 90 procent. Jest to więc doskonała okazja do realizacji przedsięwzięć, których poszczególne samorządy nie mogłyby zrealizować samodzielnie. Należy jednak mieć na uwadze to, że wniosków z całej ściany wschodniej, z samorządów i nie tylko, po obu stronach Bugu może spłynąć nawet kilka tysięcy, także praktycznie niemożliwe jest pozyskanie funduszy na wszystkie złożone projekty, niemniej jednak próbować trzeba.
Wstępną ocenę złożonych projektów poznamy w połowie roku. Warto podkreślić, że miasto Włodawa po raz pierwszy stara się o pozyskanie środków z programów transgranicznych. W poprzednim programowaniu na lata 2007-2013 nie złożyło żadnego wniosku. (ad)