Trójka chętnych

Trzech kandydatów wystartowało w konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamieniu. Wkrótce rozstrzygnięcie.

Pod koniec marca br. Roman Kandziora, wójt gminy Kamień, ogłosił konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamieniu. Kandydaci musieli spełniać warunki określone w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. Wkrótce potem wójt Kandziora wydał zarządzenie o członkach komisji konkursowej. W jej skład wchodzą: trzej przedstawiciele organu prowadzącego szkołę (czyli gminy), trzej przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a także po dwóch przedstawicieli rady rodziców, rady pedagogicznej oraz związków zawodowych. Komisja wyłoni zwycięzcę konkursu spośród trzech kandydatów, bo tyle osób do niego przystąpiło. Rozstrzygnięcie 12 maja. Kadencja dyrektora SP w Kamieniu rozpocznie się 1 września br. (mo)