Tu piją, tam biją

W gminie Chełm niemal co piąty uzależniony od alkoholu mieszka w Okszowie. W Zarzeczu i Wólce Czułczyckiej jest największy problem z przemocą, a co czwarty klient ośrodka pomocy jest z Pokrówki, Bazylan lub Depułtycz Królewskich. Zgodnie z programem rewitalizacji gminy to właśnie te „tereny zdegradowane” mają się zmienić w pierwszej kolejności.

„Lokalny program rewitalizacji dla gminy Chełm na lata 2017-2023” to 150-stronicowy dokument, wskazujący te tereny, które znalazły się w stanie kryzysowym. Opracowany po to, by wyprowadzić na prostą obszary zdegradowane – określić problem, znaleźć jego przyczynę i ją wyeliminować. Przede wszystkim jednak, jak mówi Lucjan Piotrowski, zastępca wójta gminy Chełm, to podstawa do ubiegania się o środki z funduszy unijnych na zapisane w nim projekty. Na program gmina uzyskała 36 tys. zł w ramach RPO na lata 2014-2020.
Po pogrupowaniu miejscowości gminy w 14 jednostek i porównaniu sytuacji w każdej z nich, okazało się, że 3 cechuje wysoki poziom degradacji społeczno-gospodarczej. Pierwsza obejmuje Okszów wraz z kolonią, druga to Wólka Czułczycka i Zarzecze, a trzecia – Pokrówka, Bazylany i Depułtycze Królewskie wraz z kolonią.
Z analizy wynika, że to z Pokrówki pochodzi najwięcej osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej, a w Okszowie mieszka najwięcej alkoholików (a drugim miejscu znalazły się Parypse, Staw i Ochoża-Kolonia, a na trzecim – Ludwinów, Uher i Zagroda). W Zarzeczu i Wólce Czułczyckiej najczęściej dochodzi do przemocy domowej (najwięcej Niebieskich kart), ale w pozostałych miejscowościach wcale nie jest lepiej. We wszystkich trzech jednostkach panuje największe bezrobocie, w tym wśród osób młodych do 25 r. ż. i kobiet. W Pokrówce dochodzi natomiast do największych naruszeń prawa, ale w przeliczeniu na 100 mieszkańców okazuje się, że liczba popełnianych przestępstw w Wólce Czułczyckiej i Zarzeczu jest dwa razy większa niż średnia gminna. Tam też jest najniższy poziom przedsiębiorczości. Oprócz tego wszystkie trzy jednostki cechują: podobny poziom degradacji obiektów (chodzi tu zarówno o opóźnienia w modernizacji, jak i dewastację), niezadowalający dostęp do instytucji publicznych, tj. świetlic, bibliotek, szkół, problemy mieszkańców z funkcjonalnością i praktycznością przestrzeni publicznych, podobna ilość szkodliwych wyrobów azbestowych, niska emisja i kiepska jakość powietrza.
Do problemów Okszowa dochodzą także: niska aktywność społeczna, wszechobecna apatia, brak rozrywki i miejsc sprzyjających integracji oraz jeszcze bardziej widoczny alkoholizm, wynikający z ubóstwa (z oficjalnych danych wynika, że co piąty uzależniony mieszkaniec gminy żyje w Okszowie). Wólka Czułczycka i Zarzecze to najmniej ludne miejscowości, w których drogi i stan techniczny budynków są złej jakości, a przez bliskość Uherki występują podtopienia. Na Pokrówkę przeznacza się natomiast najwięcej środków z pomocy społecznej. Tam też najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji drogowych.
– Urząd Marszałkowski już ogłosił nabór projektów w ramach rewitalizacji obszarów wiejskich. Planujemy złożyć wnioski na przebudowę boisk w Okszowie Kolonii i Pokrówce, modernizację świetlicy w Zarzeczu, przebudowę kanalizacji sanitarnej w Okszowie i Okszowie Kolonii oraz renowację budynku po byłym kółku rolniczym w Depułtyczach Królewskich Kolonii na potrzeby socjalne pracowników urzędu gminy. Wnioski można składać do 13 listopada. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku ruszą pierwsze przetargi i prace – mówi Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm.
Program rewitalizacji zakłada też modernizację świetlicy i budynku Szkoły Podstawowej w Okszowie, aktywizację ludzi przez kulturę, sport i rekreację, a także aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych, utworzenie spółdzielni socjalnej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pokrówce oraz plenerowe kino letnie. Pozostałe projekty mają być realizowane w przyszłych latach. (pc)